R248: dpal ldan zhwa lu pa'i bstan pa la bka' drin che ba'i skyes bu dam pa rnams kyi rnam thar lo rgyus ngo mtshar dad pa'i 'jug ngogs/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 101
[A:101]ba'i skyes bu dam pa rnams kyi rnam thar lo rgyus ngo mtshar dad pa'i 'jug ngogs zhes bya ba las/ bu ston thams cad mkhyen pa'i thugs sras rnams kyi rtogs pa brjod pa'i sarga ste gnyis pa'o// // kha ba'i dus bu 'khrigs pa'i sa 'dzin dag /nyi gzhon 'char kha'i zer gyis 'khyud pa bzhin/ /'chi med grub pa'i lha mo dang sgrol ma/ /tshe sbyin yid bzin 'khor los shes rab stsol/ /zhes tshigs su bcad pa sngon du btang nas/ gsum pa brgyud 'dzin mkhas grub rim byon gyi rnam thar lo rgyus rgyas bsdus sna tshogs su bshad pa la gnyis te/ gsol 'debs kyi tshig zin ltar byas nas bshad pa dang / der ma 'dus pa kha 'gengs kyi tshul du bshad pa'o/ /dang po ni/ gsol 'debs shloo kare don tshanaganyis dang gsum du phye nas rim bzhin 'byung ba 'di ltar/ / | //gzhan yang bu ston lugs 'dzin rim byon pa/ /snyan pa'i grags pa 'bar ba'i rgyal mtshan 'chang / /sku zhang bkra shis g.yas 'khyil rgyal mtshan 'dzin/ /mtshungs med dam pa gnyis la gsol ba 'debs/ /zhes so/
/dang po mkhan chen thams cad mkhyen pa 'jam pa'i dbyangs grags pa rgyal mtshan dpal bzang po ni/ bu ston thabs cad mkhyen pa'i rnam sprul du yang grags shing / dus 'dir sgo mor bi zhes bya ba'i grub thob cig gi dbon rgyud du rab byung drug pa'i shing mo sbrul gyi lo la sku 'khrungs/ sku gzhon nu nas thugs sras lo tsA ba'i drung du/ rab tu byung zhing