R383: chos kyi rje dpal ldan bla ma dam pa rnams las dam pa'i chos ji ltar thob pa'i tshul legs par bshad pa zab rgyas chos kun gsal ba'i nyin byed las rigs ldan 'jam pa'i dbyangs grub mchog mthu stobs dbang phyug mched kyis rjes su bzung ba'i tshul gyi sarga {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 16b
[A:16b]legs par bshad pa zab rgyas chos kun gsal ba'i nyin byed ces bya ba las/ dpal sa skya pa rigs ldan 'jam pa'i dbyangs mthu stobs dbang phyug sku mched kyis rjes su bzung ba'i skabs te bcu pa'o// // ! mkhan chen a pad rin po che'i dgongs bzhed ltar gu rus zhabs zhu bgyis pa'o//