R444: gsang sngags rdo rje theg pa'i 'dul ba kun las btus pa'i rtsa ba'i mdo/ mjug byang / {bod yig glog rdul dpe cha/}

Events

The EText contains 2 events.
  • dus 'ga' zhig gi tshe
    = 1462-1463 – (509a)
  • rnam 'byung zhes bya ba'i ming can/ lcags pho stag gi lo'i cho 'phrul ra ba'i zla ba la thog ma brtsams te// sa ga can gyi yar gyi ngo'i gral tshes bcwo lnga pa 'jig rten gsum gyi bla ma sangs rgyas bcom ldan 'das/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub chen po brnyes pa'i dus tshes khyad par can
    = 1470 – (510a)