R1: chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i gter mdzod/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 6a
[B:6a]lam la 'god bkod/ / thub rnams chos sku mnyam nyid dang / / bzo dang skye ba byang chub che/ / sprul gzugs ma 'dres chu zla'i gar/ / 'di ni ye shes sgyu ma'i 'phrul/ / rnam snang longs sku'i thugs mtsho las/ / sprul sku'i snang brnyan 'od nor can/ / thugs rje'i rta ljang rtser bcibs nas/ / 'dzam gling mun sel mgon du shar/ / dpal ldan bla ma dam pa'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i gter mdzod las sngon byung gtam gyi lo rgyus kyi skabs te dang po'o/ / / /
CHAPTER 2: Birth; A: pp. 13-20; B: ff. 6a3-8a2 gnyis pa zhing 'dir sku bltams pa'i tshul ni/ kun la mnyam snyoms byams brtses gdul bya la/ / dga' ldan gnas sogs zhing nas nyer gzigs te/ / rnam dag rgyal sras thu bo'i tshul gyis rol/ / dpal 'byor bzang po'i gter de rgyal gyur cig/ smon lam lung bstan gyis bskul te/ / ris rus [A:13]cho 'brang phun tshogs par/ / thub bdang bstan pa'i gsal byed du/ / yongs su skye ba gzugs ba'o/ de'i tshul ni/ bdag cag gi bla ma skye dgu kun gyi mig gi bdud rtsir gyur pa 'dis/ sngon nas las nyon gyi skye ba zad par spangs kyang / rgyal sras 'gyur med chos nyid ni/ / rtogs nas ma rig ldongs rnams kyi/ / skye ba la sogs dag tu ni/ / mthong ba gang yin de rmad do/ / rgyud bla ma/ zhes gsungs pa ltar/
Family Lineage: Sketch of the Yar rgyab pa; A: pp. 14.7-16.13; B: ff. 6a6-7a1 snying rje dang / smon lam dang / lung bstan gyi dbang gis rigs phun sum tshogs pa mkhas shing grub pa'i rigs che ba dang btsun pa gnyis ka tshang ba'i rgyud du ji ltar skye ba bzhes tshul bstan pa ni/ bstan pa snga dar gyi dus bod gangs can 'dul ba'i gnyen por 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi rnam 'phrul/ chos skyong ba'i rgyal po srong btsan sgam po zhes bya ba byon/ de'i bka'i 'phrul blon chen po 'jam pa'i dbyangs kyi rnam 'phrul thu mi saM bho dra zhes bya ba shes rab can gyi mchog tu gyur pa zhig byung / thu zhes pa rus