R1: chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i gter mdzod/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 25b
[B:25b]skor la/ phyag na rdo rje dregs pa kun 'dul gyi dbang bka' gtad dang bcas pa rdzogs par gsan no/ / yig cha'i rim pa ni/ rgyud klu 'dul nag po sogs chos mtshan bdun bcu rtsa dgu'i lung ma tshang ba med [A:77]par gsan/ rgyud gsang snying gi 'grel pa/ spar khab kyi bshad bka'/ sgyu 'phrul lam rim gyi bshad bka'/ gza' mchog rA hu la dug gi spu gri'i dbang dang / de'i sgrub yig gi rim pa/ sgrub thabs/ dug gi spu gri sogs nyi shu rtsa gcig gi lung / do ha skor gsum stod lugs smad lugs/ dam pa do ha gsum yang gsan/ po to ba'i gsung rgyun be'u bum sngon po rtsa 'grel gyi lung rnams so/ /
Teachings from sTag tshang lo tsa ba Shes rab rin chen; A: pp. 77-78; B: ff. 25b-26a yang lo chen skyabs mchog dpal bzang po'i gdan sa stag tshang chos 'khor sgang gi skad gnyis smra ba lo chen shes rab rin chen gyi drung du/ gtso bor ka lA pa la sogs pa sgra'i gtsug lag mtha' dag la mkhas par mdzad cing / gzhan yang kye rdo rje mtshon cha can gyi dbang / kha sbyor rdor sems kyi dbang / gsang ba 'dus pa ye shes zhabs lugs lha bcu dgu/ dam tshig rdo rje lha bcu dgu bdud rtsi 'khyil ba/ lha bcu dgu ma rnams kyi dbang / gsang 'dus kyi sgrub dkyil sogs kyi lung / 'jigs byed skyo lugs lha bcu bdun ma'i dbang / dpal dus kyi 'khor lo'i sku gsung thugs yongs su rdzogs pa'i dkyil 'khor du dbang yongs su rdzogs pa/ gur las [A:78]gsungs pa rdo rje'i sgrol ma lha bcu gcig gi dbang / bya rgyud de bzhin gshegs pa'i rigs kyi gtso bo mnyam med shAkya'i rgyal po'i dkyil 'khor dam tshig gsum bkod kyi dbang / gza' yum gyi dbang / bka' gdams thig le bcu drug gi dbang dang khrid glegs bam tshang ma'i lung dang bcas pa/ blo sbyong mtshon cha 'khor lo dang / blo sbyong sems dpa'i rim pa gnyis/ byams pa dang 'brel ba'i chos sde nyi shur grags pa'i byams chos lnga/ pra ka ra Na sde brgyad/ sa sde lnga/ sdom