R1: chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i gter mdzod/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 5a
[B:5a]pa'i skyedskyes mos tshal du padma'i sdong po gang bu lnga yod pa/ dbus sngo/ shar dkar/ lho ser/ nub dmar/ byang ljang / kha phye ba na khye'u kha dog padma dang mthun pa lnga 'khrungs/ de ni thod phreng rtsal rigs lnga yin zhing / de dag gis sangs rgyas kyi sngags kyi bstan pa gar khyab tu sku'i sprul pas khyab cing / zhi rgyas dbang drag gi phrin las gyis gsang sngags kyi bstan pa 'dzin par zhal gyis bzhes shing dam bcas pas na rje 'di nyid gu ru thod phreng rtsal gyi sprul pa yin par nges te/ thub pa'i bstan pa 'jig tu nye ba'i dus 'dir/ spyir mdo sngags kyi bstan pa/ khyad par sngags kyi bstan pa rnam par dag pa 'dzin skyong spel bar mdzad pa po mgon po 'di bas lhag pa su'ang ma byung bas so/ / Birth as sNa nam rdo rje bdud 'joms sngon 'phags yul du [A:11]rig 'dzin shrI singha zhes par sprul te/ de nyid bod 'dir zhang sna nam rdo rje bdud 'joms su sku skye ba bzhes par rdo rje bdud 'joms kyi rnam thar las gsal zhing / de nyid zhing 'dir rje 'di nyid du 'gyur bar u rgyan rin po ches/ da lta'i dus kyi rdo rje bdud 'joms ni/ / ma 'ongs tshe lo lnga bcu kha ral dus/ / dbus gtsang mtshams su sde dpon tshul bzung nas/ / kun dga'i ming can rdo rje 'dzin par 'gyur/ / not located zhes lung bstan zhing / de nyid rdo rje phur pa'i grub thob tu nges pa las de dang mthun par 'dren pa 'dis phur pa'i grub rtags dngos su bzhag cing / de'i phyag len dbus gtsang khams sogs su dar zhing rgyas par mdzad pas so/ / Birth as gNam kha'u pa, Mus pa rNam rgyal bzang po yang bar skabs su/ bla ma gnam kha'u pa'i sku'i sprul par yang grags te/ sdom brtson rdo rje 'dzin pa chen po mus pa rnam rgyal bzang po zhes bya ba/ sngar nas yi dam chos skyong la bsnyen sgrub tshad du 'khyol