R1096: དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ། ཆོས་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་པར་བྱང་།

  • Pagination (Witness A): བ ༡༤ན
[A:བ ༡༤ན][B:1272][...] བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་རིམ་པ་འདི་ནི། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་འཁྲུངས་ནས་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་བབ་པས་ས་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ལ། དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ནགས་འདབ་རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཅན་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཆོས་རྫོང་དུ་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ཞེས་བྱ་བས་ཉེ་བར་སྦྱར་བའོ།། །།འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྒོ་མཐའ་དག་ནས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག [...]