R1131: dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud bshad pa la 'jug pa rgyud gsum gyi gsang ba rnam par phye ba/ par rnying / mjug byang / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 81b
[A:81b]Colophon, ff. 81b6-82a8 [...]Author Colophon, ff. 81b6-82a3 gang yang nam mkha'i khams dag mtha' yas gyur kyang nyin mor byed pa mi ldog la// dpag med rgyal bas gzhan don lhur mdzad 'gro 'di de las zab pa min pa nyid// nam mkha' dang mtshungs thub pa'i chos tshul mtha' med pa la tshig gis bgrod pa gang// de yis mtha' la phyin pa med bzhin chen po rnams kyi phyi bzhin bdag gis zhugs// 'dir ni mkhas pa rnams kyis dpyad dka' ba'i// gnas la bdag gis ri mor bris pa gang// der ngal ba las mtha' yas 'gro