R1143: chos kyi rje karmA phrin las pa'i gsung 'bum las thun mong ba'i dri lan gyi phreng ba rnams/ par rnying / mjug byang / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 68b
[A:68b][...]Printing Colophon, ff. 68b6-69a6 siddhirastu/ dri med mkhyen pa'i lha lam yangs pa la/ /dri bral thugs rje'i tsha zer stong 'phros pas/ /dri bcas rtog pa'i 'dam rdzab skems mdzad pa/ /dri kun lan gyis tshim mdzad gang de rgyal/ /rnam dag legs par bshad pa'i gsung rab 'di/ /rnam grol 'bras bu 'byung ba'i gter sgo ste/ /rnam dpyod blo ldan kun gyi dga' ston du/ /rnam par rgyal ba'i lha des bka' drin stsal/ /gzhung