R1151: sems dpa' chen po nam mkha' 'od zer gyi rnam thar/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 65
[A:65]thugs rje chen po dang / rtag par gzhan la phan pa'i lhag bsam gyi ngang tshul gzhan las ches phul du byung ba sogs kyi yon tan brjod kyis mi lang ba'i byang chub sems dpa' chen po'i tshul bzung nas bdag cag rnams kyi dpal mgon du byon pa mngon sum gyi tshad mas legs par grub pa nyid do/ /des na sku gsung thugs kyi gsang ba bsam gyis mi khyab pa ni tha mal pa'i blo yi yul las 'das pas| gdul bya tha mal pa la bstan du mi rung zhing bstan par dka' ba nyid kyis rang rang dang rjes su mthun pa'i sprul pa'i sku rnams kyis rjes su 'dzin par mdzad do zhes bya ba ni sangs rgyas dang byang chub sems dpa' spyi'i rnam thar yin no/ /rgyu mtshan de lta bas na bdag nyid chen po 'dis kyang / bdag cag rnams kyi skal ba dang 'tsham par/ dge slong byang chub sems dpa' rdo rje 'dzin pa chen po'i tshul gyis bstan pa rin po che la bya ba mdzad tshul rags pa rang gis ji ltar mthong zhing thos pa rnams sgro skur dang bral bar brjod par bya'o/ de yang bdag gis snga mo nas bkod pa'i rnam thar gsol 'debs su byas pa 'di rtsa tshig tu byas nas bshad par bya ste/ 'di la mtshan dang sku gsung thugs kyi sgo nas mdor bstan/ don gnyis phun sum tshogs pa'i sgo nas rgyas par bshad/ skyon med sdom gsum rdzogs pa'i sgo nas don bsdu ba'o// dang po ni/ rgyal ba'i rgyal tshab dam pa chos kyi rje/ /thub bstan nam mkha'i rgyan gyur 'gro ba'i skyabs/ /rmad byung mkhyen brtse bye ba'i 'od zer can// sems dpa' chen po'i zhabs la gsol ba 'debs/ /zhes pa mtshan pelspel