R1155: gtsang stag tshang lo tsA ba shes rab rin chen rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam par thar pa'i kha skong yid ches gser gyi ljon pa/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 53
[A:53]//gtsang stag tshang lo tsA ba shes rab rin chen rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam par thar pa'i kha skong yid ches gser gyi ljon pa zhes bya ba bzhugs so// na mo gu ru bhya: sku gsum gangs ri'i mgul pa ni/ /thugs rje'i chu 'dzin smug po 'khyud/ /gzhan phan char rgyun 'bebs mdzad pa'i/ /'jam mgon bla ma'i zhabs la 'dud/ /ces khams gsum chos kyi rgyal po gtsang stag tshang gi lo tsA ba shes rab rin chen rgyal mtshan dpal bzang po zhes bya ba mkhas btsun bzang gsum 'chad rtsod rtsom gsum gyi cha la gangs can gyi mkhas pa kun gyi gtsug na rgyal mtshan gyi tog ltar mngon par mtho ba bdag nyid chen po de'i rnam par thar pa gsol 'debs phun tshogs dpal 'byor gzhung tshig tu sbyar ba dgung lo drug cu re drug lcags stag yan gyi rnam thar bdag nyid chen po rang gi sgro bkur dang bral ba mdzad cing / /rnam thar de nyid du re zhig grub ces pa| phyis gdul bya rnams dpyod dang ldan pa rnams kyis de 'phros bsgrig chags su dgos pa rjes su gnang ba'i bka'i gnang ba la brten/ gzhung lugs rab 'byams smra ba shes rab tshe 'phel dang / lugs gnyis dad pa'i rjes 'gro nye