R1181: sems 'grel bskor gsum gyi bla ma'i rgyud rim gsal ba/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): [-]
'khon ston pa las kyang / dpal dus kyi 'khor lo'i dbang yongs su rdzogs pa dang / rdo rje slob dpon gyi dbang gi sngon du 'bro 'gyur gyi rgyud dang / gnas pa brgyad cu rtsa gcig gi lung yang thob po//
2)bsdus ba'i rgyud/ eds: bsdus pa'i rgyud ji ltar bsdus pa'i tshul rnams ni 'grel pa chen po nyid du gsung bar 'gyur la/ zhes gzhung 'di nyid du gsungs pa ltar/ bsdus rgyud ji ltar bsdus pa'i tshul ni gzhung gzhan du gsal ba bzhin 'dir bkod mi 'dug sa bcad 'di rtsom sgrig pas klog mkhan rnams kyis sa bcad 'dzin bde ba'i phyir du mtshams 'dir kha skong gi tshul du bcug go/
tha mar dge ba mjug
mjug byang / 'ga' zhig bla ma'i rnam thar 'di nyid las// rgyas par bya bar rigs zhes smra na yang // rgyud 'grel gzhung tshan shin tu che ba'i slad// 'di tsam 'tsham zhes sgrogs pa mang ba dang // bdag nyid rang yang de ltar sems pa'i phyir// rags pa 'di tsam slob ma dam pa 'gas// yang dang yang du bskul ba'i phyir du bris// 'khrul ba mchis na dam pa rnams la bshags// dge ba 'di yis skye ba thams cad du// bla ma dam pa rnams kyi rjes bzung nas// gsang sngags rdo rje theg pa'i lam bgrod de// rdo rje 'dzin pa mngon du byed par shog/ ces pa 'di ni/ shAkya'i btsun pa chos grags dpal bzang pos/ dpal bzang ldan gyi gtsug lag khang du/ myos byed shing mo lug kyi lo/ gro bzhin gyi zla ba'i dkar phyogs kyi bco lnga la rdzogs par bris pa'o// 'dis 'gro ba du ma la phan par gyur cig yi ge pa ni dge ba'i bshes gnyen rin chen dpal lo// shu bha mastu sarba dza ga taM/ lan gcig zhus so// eds: ma phyi 'bras spungs dpe rnying phyi ma 906/ gsal bshad/ bod rgyal lo/ 2140 zla 8 tshes 15 phyi lo 2013 zla 9 tshes 19 nyin/ 7sku'i gsung sgyur glang ri dge bshes thub bstan sbyin pa mchog gis dbu khrid pa'i bod kyi gtsug lag zhib dpyod khang gi bla na med pa'i gzigs skyong 'og 'chi med tshe ring lags kyis rtsis 'khor du bcug cing / be ri rig pa'i rdo rjes dkar chag zhib rgyas su bkod cing 'phrul deb tu phab ste/ rgya che'i klog mkhan rnams par legs skyes su phul ba don dang ldan par gyur cig dpar byang smon tshig rnam grol zhi ba'i rgya mtshor ro gcig tu// gzhol ba'i mtha' yas chos tshul dal 'bab klung // tshig gi gzegs ma res kyang dug gsum gyi// dri ma yongs 'khrud legs bshad bdud rtsi 'di// dpar du bskrun pa'i rnam dkar phung po'i mthus// yang dag chos kyi sgo mo stong phrag brgya// gdangs te rgyud lnga'i 'gro ba ma lus pa// nges legs nor bu'i mdzod la dbang 'byor shog/ ces 'dzam gling yangs pa'i khyon la 'tshe med zhi ba'i lam ston rnam 'dren shAkya seng ge'i ring lugs sgo kun nas rgyas pa sogs 'phral yun legs tshogs du ma'i ched du dmigs nas/ nang bstan grub mtha' ris med kyi gsung rab rnams dpar du bskrun dang bskrun 'gyur gang la 'ang sbyar chog pa'i dge bsngo'i smon tshig tu shAkya'i dge sbyong chos smra ba ngag dbang blo bzang bstan 'dzin rgya mtshos sbyar ba'o//