R1181: sems 'grel bskor gsum gyi bla ma'i rgyud rim gsal ba/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): [-]
thog mar dge ba klad/ mtshan byang / // sems 'grel skor gsum gyi bla ma'i brgyud rim gsal ba/ mtshungs med chos rje rin po che dge 'dun 'phel/ mkhan chen blo bstan mkhan chen rab grags pa/ bsam na tshad las 'das pa'i yon tan mnga'// brtag na nyes skyon med pa'i skyes bu mchog/ cis kyang nyes skyon med pa'i sku drin can// kun dga' blo gros zhabs la phyag 'tshal lo//
phyag 'tshal ba/ // swa sti/ dpal ldan sa bcu'i dbang phyug gis mdzad pa'i bla na med pa'i 'grel pa skor gsum gyi sngon du 'gro ba bla ma'i brgyud rim gsal ba zhes bya ba/ dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo//
mchod par brjod pa/ dpal ldan he ru ka ni bde ba'i gar gyis bde bar rol zhing 'dod chags chen pos rjes su chags par mdzad/ /rdo rje lha mo rnam 'phrul du ma'i dbyibs can du ma'i kha dog 'od zer zeg ma phra phro 'phro ba can/ /srid gsum la gnas srid gsum gzugs can lha dang lha mo'i tshogs pa rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor chen po ni/ /'gro ba rnams kyis dag pa gnyis ldan tshul gyis thob par gyur cig de la gus pas rtag tu 'dud gyur cig/
brtsom par dam bca' ba/ de nyid mngon du 'gyur ba'i thabs// rnam dag lam rnams gsal mdzad pa'i// dpal ldan bla mar btud byas nas// 'chad nyan sngon du 'gro ba bri//
bar du dge ba gzhung / 'o skol gyi ston pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyis gsungs pa'i bka' rnams ni bsdu na rnam pa gnyis te/ mtshan nyid theg pa dang sngags kyi theg pa'o//
dang po/ mtshan nyid theg pa/ dang po ni/ bka' chos kyi 'khor lo rim pa rnam pa gsum du bskor te/ dang po bden pa bzhi'i chos kyi 'khor lo dang / bar pa mtshan nyid med pa'i chos kyi 'khor lo dang / tha ma don dam rnam par nges pa'i chos kyi 'khor lo'o//
(1)bden bzhi'i chos 'khor/ de la dang po ni/ 'dul ba lung sdee bzhis thog drangs pa'i 'dul ba'i skor rnams dang / 'phags pa dran pa nye bar gzhag pa dang / dkon mchog brtsegs pa chos kyi rnam grangs bzhi bcu rtsa dgu'i nang nas/ dga' bo mngal du gnas pa dang / mngal du 'jug pa ste gnyis dang / tshangs pa'i dra ba dang / mdo chen po sgyu ma'i dra ba la sogs pa theg pa chung ngu ston pa'i bka' rnams yin zhing /
(2)mtshan nyid med pa'i chos 'khor/ gnyis pa ni/ rgyal ba'i yum stong phrag brgya pa dang / nyi khri lnga stong pa dang / khri brgyad stong pa dang / shes rab khri pa dang / sher phyin lnga brgya pa dang / rab kyi rtsal gyis rnam par gnon pa la sogs pa shes rab sna tshogs su grags pa rnams dang / 'phags pa dkon mchog brtsegs pa'i nang nas/ dga' bo mngal gnas dang / dga' bo mngal du 'jug pa ste gnyis dang / lha mo dpal phreng sengge'i sgras zhus pa ma gtogs pa'i chos kyi rnam grangs bzhi bcu rtsa drug la sogs pa rnams yin la/
(3)don dam rnam par nges pa'i chos 'khor/ gsum pa ni/ mdo sde mya ngan las 'das pa chen po dang / de bzhin gshegs pa'i snying po'i mdo dang / rnam par mi rtog par 'jug pa'i gzungs dang / lha mo dpal phreng gis zhus pa'i mdo dang / sor mo'i phreng ba la phan pa'i mdo dang / rnga bo che chen po'i mdo dang / sprin chen po'i mdo dang / dgongs pa nges 'grel dang / de bzhin gshegs pa'i yon tan dang