R1217: khyab bdag rdo rje sems dpa'i bsnyen bsgrub bzhi'i sbyor bas mnyes par byed pa'i 'dus pa'i sgrub thabs rnal 'byor dag pa'i rim pa/ par rnying / mjug byang / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 18b
[B:18b][...] Carving Colophon (partial translitaration), f. 18b7 swasti/ rgyud sde'i mchog gyur dpal ldan dus pa yi// rim pa dang po'i gsal byed bsgrub thabs