R20: dpal sa skya pa chen po kun dga' snying po'i rnam thar/ lam 'bras slob bshad/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi bgrod pa gcig pa'i lam chen gsung ngag rin po che'i bla ma brgyud pa'i rnam thar glegs bam dang po las/ bla ma brgyud pa bod kyi lo rgyus las/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 18
[A:18]#/ /dpal sa skya pa chen po kun dga' snying po'i rnam thar bzhugs/ / /oM swa sti siddhaM/ bla ma dam pa rnams la gus pas phyag 'tshal lo/ /sems can thams cad kyi ston pa sku gsum gyi bdag nyid can gyis 'gro ba ma lus pa snying rje'i lcags kyus bzung nas mya ngan las 'das pa'i sar bzhag pa'i phyir 'jig rten gyi khams rab 'byams thams cad du theg pa chen po la sogs pa'i chos kyi sgo du ma dang sprul pa du mas 'gro ba rnams 'dren par mdzad do/ /de las bye brag tu gzhi dang snying po dang me tog gis brgyan pa zhes bya ba'i sa'i cha las mi mjed kyi 'jig rten gyi khams/ de las dbus kyi gling chen po bzhi pa zhes bya ba las/ 'dzam bu'i gling gangs kyi yul dang / shambha la'i yul las lho phyogs su 'phags pa'i yul/ sprul pa'i skuu mngon par rdzogs par sangs rgyas pa'i sa'i cha/ rdo rje'i gdan las byang phyogs su bod kyi yul kha ba can gyi ljongs kyi sa'i cha mtho zhing gangs kyi phreng bas yongs su bskor ba/ sangs rgyas dang byang chub sems dpa' du mas rjes su bzung zhing yongs su gang ba 'di ni/ rgyal ba'i yum la sogs pa mdo sde'i dbang po du ma las lung