R21: slob dpon rin po che'i rnam thar/ lam 'bras slob bshad/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi bgrod pa gcig pa'i lam chen gsung ngag rin po che'i bla ma brgyud pa'i rnam thar glegs bam dang po las/ bla ma brgyud pa bod kyi lo rgyus las/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 35
[A:35]brtsad par mi bzod kyang / /dregs pa'i nyes pa bral la bdag phyag 'tshal/ /dam pa'i gnas su chu pho khyi lo la/ /sku bltams zhing 'dir don mdzad zhe gcig pa/ /chu pho stag gi smal po'i bcu gcig tshe/ /bde ba can du gshegs la gus phyag 'tshal/ /'jig rten kun gyi mig gcig bla ma la/ /cung zad bstod 'di dpal ldan sa skya ru/ /dge bsnyen grags pa rgyal mtshan bdag gis bsdebs/ /dge bas 'gro kun byang chub myur thob shog /bla ma'i phyag dpe las yar sgom gyis sa skyar bris/ bla ma sa skya pa chen po'i bstod pa slob dpon rin po ches mdzad pa gnyis dang bcas pa rje btsun la zhus so/ /gcig ma rnyed/ 'u yug na dbyar sbu ma'i rjes ma la tshang ma yod zer/ 'dir btsal na'ang rnyed re'o/ /phyag yig las dharmA shwa ras bris pa dge'o zer brgya la tsha lung mang po'i phyag dpe la snang ba/ yar lung pa seng ge rgyal mtshan gyis dag par gtugs pa'o//