R22: rje btsun rin po che'i rnam thar/ lam 'bras slob bshad/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi bgrod pa gcig pa'i lam chen gsung ngag rin po che'i bla ma brgyud pa'i rnam thar glegs bam dang po las/ bla ma brgyud pa bod kyi lo rgyus las/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 35
[A:35]/ /rje btsun rin po che'i rnam thar bzhugs/ // /dpal chos kyi rje khams gsum gyi mgon po rje btsun sa skya pa chen po'i zhabs kyi ze'u 'bru la gus pas phyag 'tshal lo/ /yon tan me tog phrin las bzang po'i dri/ /gdul bya dag pa'i bung bas legs bsten pa/ /blo gros rgya mtsho thos pa'i chu rgyun gyis/ /yongs gtams chos rje padma'i 'byung gnas mchog /legs bsam khyod kyi rnam par thar pa'i tshe/ /dam pa'i skye bo gzhan la shin tu dkon/ /de slad 'gro ba'i bla ma khyod dran pas/ /dad pa'i stobs kyis spu ldang mchi ma g.yo/ /gang zhig khyod kyi phrin las bzang po'i gter/ /rnam par thar pa mtha' dag sus brjod spobs/ /'gro ba rnams la mngon sum gyur pa yi/ /phrin las 'ga' tsam re zhig 'dir bsdu'o/ /'dir bdag cag gi bla ma/ khams gsum gyi mgon po/