R413: kye'i rdo rje'i rnam bshad nyi ma'i 'od zer/ par rnying / mjug byang / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 101a
[A:101a][...]Colophon, ff. 100b6-101a7 Printing colophon, f. 101a3-7 // na mo vajra dha ra yaH rab gsal mkhyen pa'i nyi 'od stong phrag gis/ / log par smra ba'i nyin spong pham mdzad nas/ / thub bstan pad mo'i tshal kun rgyas mdzad pa/ / rig 'dzin gza' yi bdag po rgyal gyur cig/ / zab mo rdo rje'i tshig rnams gsal ba'i slad/ dpal ldan bsod nams ri bo'i rtse mo nas/ / man ngag thub pa'i gzhon pas mdzes pa'i dpal/ / rnam bshad nyi ma'i 'od zer shar ba 'di/ / bstan la ring du gnas par bya ba'i phyir/ / rab gsal par gyi yi ger bsgrubs shig ces/ / mkhyen rtse'i spyan yangs sa la spyod pa'i sras/ / rig 'dzin gra lnga rgyal po'i bkas bskul nas/ / grub pa'i dbang phyug mar rngog gdan sa'i mchog/ / spre zhing chos kyis 'byor pa'i sde chen du/ / par la mkhas pa'i khyu mchog bzod pa 'phel/ / rnam mang yon gyis mchod nas gus par bsgrubs/ / dge bas ngag gi dbang phyug sa skya pa/ / mkhas mchog brgyud parrgyud par bcas pa'i ring lugs rnams/ sa dang nam mkha'imkha'i pha mthar rgyas gyur te/ / rdo rje theg pa'i lam bzang gsal gyur cig / khyad par chos rgyal gra lnga rgyal po yi/ / rnam dkar chos kyi mdzad pa rab rgyas shing/ / gang gi drin gyis 'gro kun sangs rgyas kyi/ / go 'phang sgrub la gegs dang bral gyur cig/ 'jig rten kun du lo phyugs legs pa dang/ / nad med phan tshun 'dza ba'i sems kyis gnas/ / rgyu dang mi rgyu bde legs kun ldan zhing/ / chos ldan 'byor pa'i gter la spyod gyur cig/ //