R51: chos kyi rje sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam par thar pa 'bring po/ lam 'bras slob bshad/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi bgrod pa gcig pa'i lam chen gsung ngag rin po che'i bla ma brgyud pa'i rnam thar glegs bam dang po las/ bla ma brgyud pa bod kyi lo rgyus las/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 64
[A:64]#/ /chos kyi rje sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam par thar pa 'bring po bzhugs so// / /oM swa sti/ chos kyi rje sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po la bstod pa zhes bya ba/ chos kyi rjer gyur kun mkhyen 'gro ba'i mgon/ /mtshan mchog ldan pa blta bas mi ngoms shing / /yon tan lhun grub brtse ba chen po'i thugs/ /gdul bya rnams la lam ston gyur pa des/ /rtag par 'dzin pa'i 'du shes ldog pa dang / /le lo can rnams dge la bskul ba dang / /dad pa can rnams spro ba bskyed pa dang / /shes rab can rnams chos la sbyar ba dang / /blo gros can rnams the tshom gcad pa'i phyir/ /ngo mtshar che ba 'di rnams kun la bstan/ /lho phyogs 'dzam gling kha ba can gyi ljongs/ /rdo rje gdan nas dpag tshad brgya yi sar/ /rnal 'byor dbang phyug byin gyis brlabs pa'i gnas/ /grom pa la stod dpal ldan sa skya ru/ /'khon gyi gdung brgyud skyes bu chen po de/ /rtsod ldan dus kyi thams cad mkhyen pa ltar/ /'gro ba 'dul phyir sprul pa'i skur bstan nas/ /snyigs ma'i dus kyi skyabs mchog gyur pa de/ /chu pho stag lo dpyid zla nyer drug la/ /shes rab zag med yum la bltams pa'i tshe/ /'od dang ltas bzang rnam pa du ma rnams/ /zas gtsang sras ltar ngo mtshar dpag med byung / /btsas pa'i dus nas saM skr-i ta yi skad/ /rgya gar bod dang skad rigs rnam pa bzhi/ /yi ge'i rigs rnams ma lus thugs su chud/ /bzo dang gso ba sgra tshad nang rig sogs/ /yon tan rin chen rgyan gyis spras pa yi/ /'gro ba'i bla ma chos rje sa skya pa/ /mtshan ni yongs su grags pa'i chos rje yi/ /grags pas khyab pa'i yon tan 'di ltar lags/ /dgung lo dgu par mtsho skyes rdo rje dang / /gsang sngags phra mo ci rigs