R56: chos kyi rje sa skya paNDi ta'i dngos kyi thugs kyi sras bla ma tshogs sgom rin po che'i rnam thar/ lam 'bras slob bshad/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi bgrod pa gcig pa'i lam chen gsung ngag rin po che'i bla ma brgyud pa'i rnam thar glegs bam dang po las/ bla ma brgyud pa bod kyi lo rgyus las/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 338
[A:338]/// /oM swa sti/ chos kyi rje sa skya paNDi ta'i dngos kyi thugs kyi sras bla ma tshogs sgom rin po che'i rnam thar ni khong rang dang mnyam pa cig gis brjod pa las/ gzhan gyis brjod mi nus kyang / cung zad cig brjod na/ bla ma 'di rigs brgyud phun sum tshogs pa/ tshogs lo tsA ba bzhi tsam byung