Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
ལམ་རིམ་འབྲིང་པོ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
The Middle-Length Treatise on the Stages of the Path by Tsong kha pa (1357–1419) (sNe'u block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
David Jackson, tsong kha pa blo bzang grags pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1222
དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Sādhana of Vajrabairava in a group of thirteen deities by Tsong kha pa (1357–1419) (dGa' ldan block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
David Jackson, tsong kha pa blo bzang grags pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1220
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དབང་གི་དོན་གྱི་དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Maṇḍalavidhi of Akṣobhyavarja Guhyasamāja by Tsong kha pa (1357–1419) (dGa' ldan block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
David Jackson, tsong kha pa blo bzang grags pa/, rin chen rgyal mtshan/, sdom brtson sangs rgyas bsam grub/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1218
ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྙེན་བསྒྲུབ་བཞིའི་སྦྱོར་བས་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣལ་འབྱོར་དག་པའི་རིམ་པ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Propitiatory sādhana of Vajrasattva within the Guhyasamāja cycle by Tsong kha pa (1357–1419) (dGa' ldan block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
David Jackson, tsong kha pa blo bzang grags pa/, zhus dag pa sdom brtson bsod nams blo gros/, dpon 'dir/, shAkya'i dge slong yon tan 'od/, bla ma 'jam nyag?, mkhas pa rin chen dpal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1216
ལམ་རིམ་འབྲིང་པོ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
The Middle-Length Treatise on the Stages of the Path by Tsong kha pa (1357–1419) (dGa' ldan block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
David Jackson, tsong kha pa blo bzang grags pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1214
དཔལ་ལྡན་བིར་ཝ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞུགསོ༎
Śāriputra's biographies of Virupa, Goraknātha and Golenāthā {etext | Tibetan}
paN chen shA ri pu tra/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1210
ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྙིང་པོ་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད།
Religious history by Nyang ral Nyima 'od zer (1124–1192) {etext | Tibetan}
nyang ral nyi ma 'od zer/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1186
རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཐོབ་ཡིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག
Record of teachings received of the rGyud sde kun btus {etext | Tibetan}
'jam dbyangs blo gter dbang po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1182
སེམས་འགྲེལ་བསྐོར་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྒྱུད་རིམ་གསལ་བ།
Kun spangs Chos grags dpal's (fl. 14th cent.) Sems 'grel skor gsum lineage history {etext | Tibetan}
kun spangs chos grags dpal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1180
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་གྱི་སྙེ་མ།
Chag lo Rin chen chos rgyal's (b. 1447) Kālacakra lineage history {etext | Tibetan}
chag lo rin chen chos rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1178
དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཐོ་ཡིག་དོན་གཉེར་ཡིད་ཀྱི་ཀུནྡ་བཞད་པའི་ཟླ་འོད་འབུམ་གྱི་སྙེ་མ།
A khu ching Shes rab rgya mtsho's list of some rare books {etext | Tibetan}
a khu ching shes rab rgya mtsho/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1176
དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པར་བརྗོད་པ་བདེ་མཆོག་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་སྦས་པའི་དོན་ཀུན་གསལ་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Exposition of the Cakrasaṃvaratantra (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
tsong kha pa blo bzang grags pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1174
མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེ་མཚན་ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of 'Brom ston Seng ge rgyal mtshan (fl. 1st half of 15th cent.) {etext | Tibetan}
stag tshang lo tsA ba shes rab rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1156
གཙང་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཁ་སྐོང་ཡིད་ཆེས་གསེར་གྱི་ལྗོན་པ།
Supplement to the autobiography of sTag tshang lo tsā ba Shes rab rin chen (1405–1477) {etext | Tibetan}
'jam dbyangs chos kyi dpal 'byor/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1154
ལོ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ།
Autobiography of sTag tshang lo tsā ba Shes rab rin chen (1405–1477) {etext | Tibetan}
stag tshang lo tsA ba shes rab rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1152
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Sems dpa' chen po Nam mkha' 'od zer (fl. 15th cent.) {etext | Tibetan}
stag tshang lo tsA ba shes rab rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1150
དམངས་དོ་ཧའི་རྣམ་བཤད་སེམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྟོན་པའི་མེ་ལོང་། བཙུན་མོ་དོ་ཧའི་ཊཱི་ཀ་འབྲིང་པོ་སེམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྟོན་པའི་མེ་ལོང་། རྒྱལ་པོ་དོ་ཧའི་ཊཱི་ཀ་འབྲིང་པོ་སེམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྟོན་པའི་མེ་ལོང་། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
(block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1148
ཟབ་མོ་ནང་དོན་གྱི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཉིན་བྱེད་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
(block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1146
མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་སྒྲོན། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
(block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1144
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀརྨཱ་ཕྲིན་ལས་པའི་གསུང་འབུམ་ལས་ཐུན་མོང་བའི་དྲི་ལན་གྱི་ཕྲེང་བ་རྣམས། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Replies to various doctrinal questions and polemics (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1142
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པའི་གསུང་འབུམ་ལས་རྡོ་རྗེ་མགུར་གྱི་འཕྲེང་བ་རྣམས། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Songs of esoteric practice given on various occasions (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1140
མངོན་པར་བརྗོད་པ་འབུམ་པ་ལས་ཕྱུང་བ་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་པའི་དོན་རྣཾ་པར་བཤད་པ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Lakṣābhidhānāduddhṛitalaghutantrapiṇḍārthavivaraṇa (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
phyag na rdo rje/, rdo rje brtan pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1138
གསུང་རབ་ཀྱི་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་ཕྱེ་བཡ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པོ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Tsong kha pa's Essence of True Eloquence (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
tsong kha pa blo bzang grags pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1136
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Uttaratantraśāstra commentary (Old gDan sa mthil block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1132
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་གསང་བ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Kālacakra commentary rGyud gsum snang ba (Old Phag gru lock print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1130