Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
དབུ་མ་ལྟ་ཁྲིད། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Instructions on the view of the Middle Way (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1090
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Rong ston's sub-commentary on Haribhadra's Sphuṭārthā (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1088
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Exegesis of the meditative practice of the Prajñāpāramitā teachings (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1086
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Commentary to Nagarjuna's Mūlamadhyamakārikā (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1084
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ལམ་ལྔ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Prajñāpāramitā upadeśa (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1082
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Ratnagotravibhāga commentary (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1080
དུས་འཁོར་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་།
Accounts of the Kālacakra lineage masters by sTong ra Kun dga' legs grub (unfinished) {etext | Tibetan}
stong ra kun dga' legs grub/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1028
རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ངམ་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
The Mirror Illuminating the Royal Genealogies {etext | Tibetan}
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1012
ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ།
Record of Teachings Received by Gong dkar 'Phrin las rnam rgyal's (17th cent.) {etext | Tibetan}
gong dkar 'phrin las rnam rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R986
ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ།
The Great Religious History by Sa skya paṇḍi ta (1182–1251) {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R984
ཆོས་ལུང་པ་ཆོས་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Chos rje chos Grags dpal bzang (1352–1434) {etext | Tibetan}
'jam dbyangs bshad sgrub/, snyoms las pa kun dga'/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R964
གངས་ལྗོངས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་འབྱུང་མདོར་བསྡུས་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན།
Sakya Religious History by bCo brgyad khri chen rin po che (1919–2007) {etext | Tibetan}
bco brgyad khri chen thub bstan legs bshad rgya mtsho/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R962
ཡར་ལུང་ཇོ་བོའི་ཆོས་འབྱུང་།
Religious History by Yar lung Jo bo {etext | Tibetan}
yar lung jo bo shAkya rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R960
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་འཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཐོབ་ཡིག་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། པོད་གཉིས་པ།
The Record of Teachings Received of His Holiness the 41st Sakya Throne-holder, Volumes I and II {etext | Tibetan}
ngag dbang kun dga' theg chen dpal 'bar/, gdong thog bstan pa'i rgyal mtshan/ (ed.), blo gsal don grub/ (ed.)
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R914
དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།
The Blue Annals {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R908
འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་བསྡུས་པ་ཅུང་ཟད་བཞུགས་།
Sakya Genealogy by Bhikṣu Ratnabhadra {etext | Tibetan}
byang pa lo chen ratna bhadra/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R903
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རགས་པ་དང་དཔོན་ཆེན་རིམ་པ་རྣམས་ཡོད།
Tshal pa kun dga' rdo rje's (1309–1364) 's Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
tshal pa kun dga' rdo rje/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R875
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་འཁོན་གྱི་གདུང་རབས།
'Jam dbyangs bsod nams rgyal mtshan's (1563–1617) Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
'jam dbyangs bsod nams rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R873
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུངས་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ། རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ་གྱི་འོད་མདངས་དང་བཅས་པ།
Shākya don grub's Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
stong ra chos rje shAkya don grub dpal bzang po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R871
ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ལགས་སོ།།
sGra tshad pa Rin chen rnam rgyal's (1318–1388) Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
sgra tshad pa rin chen rnam rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R869
སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
The Great Treatise on the Stages of the Mantra Path by Tsong kha pa (1357–1419) (dGa' ldan block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
tsong kha pa blo bzang grags pa/, David Jackson
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R830
གོང་དཀར་བླ་མ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག
Gong dkar 'Phrin las rnam rgyal's Record of Teachings Received {etext | Tibetan}
gong dkar 'phrin las rnam rgyal/, Guru Lama (ed.)
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R795
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པའི་ཡི་གེ་དོན་གཉེར་གདེངས་ཅན་རོལ་པའི་ཆུ་གཏེར། གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
The Record of Teachings received of Zhu chen Tshul khrims rin chen (1697–1774), part II {etext | Tibetan}
zhu chen tshul khrims rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R756
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པའི་ཡི་གེ་དོན་གཉེར་གདེངས་ཅན་རོལ་པའི་ཆུ་གཏེར། གླེགས་བམ་དང་པོ།
The Record of Teachings received of Zhu chen Tshul khrims rin chen (1697–1774), part I {etext | Tibetan}
zhu chen tshul khrims rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R755
འཛམ་གླིང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།
A mes zhabs's (1597–1659) Great Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R752