Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དཀའ་འགྲེལ་སྙིང་པོའི་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་རྒྱན། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Commentary of the Essential Meaning of the Kālacakratantra (Old rGyal bzang smon mkhar block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1128
བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་རྩ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་པ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Seven points of mind training and prayer by Tsong kha pa (1357–1419) (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
'chad kha ba ye shes rdo rje/, tsong kha pa blo bzang grags pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1124
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་བྱུང་ཚུལ་དང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ།
Ngor chen's (1382–1456) history of Hevajra and the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
ngor chen kun dga' bzang po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1120
ལམ་འབྲས་ལམ་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསན་ཡིག
The Lamdre teaching record by 'Phags pa blo gros rgyal mtshan (1235–1280) {etext | Tibetan}
'phags pa blo gros rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1118
ལུང་དང་བརྒྱུད་པ་སྣ་ཚོགས་ཐོབ་པའི་གསན་ཡིག
The Record of teachings received by 'Phags pa blo gros rgyal mtshan (1235–1280) {etext | Tibetan}
'phags pa blo gros rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1116
རྡོ་རྗེ་ཕུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྟོགས་པར་སླ་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Vajrakīla maṇḍala ritual by Bla ma dam pa (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1110
ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱད་སྟོང་པ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་། གསེར་བྲིས་ལས་བྱུང་།
Prajñāpāramitāsūtra in eight thousand lines (Old Gongkar block print), colophon excerpt from Golden manuscript, unrevised {etext | Tibetan}
i nag bzhi 'dzom/, nam mkha' bzang po/, gnyer chen gu ru/, mkhas pa rin chen dpal/, pad ma bkra shis/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1106
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩོད་ལན་གདུང་སེལ་ཀུ་མུ་དའི་དགའ་སྟོན། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Reply to criticisms of the Kālacakra (Old block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1100
དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ། ཆོས་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་པར་བྱང་།
The Blue Annals (block print), Chos rgyal lhun po printer's colophon excerpt {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1096
དབུ་མ་ལྟ་ཁྲིད། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Instructions on the view of the Middle Way (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1090
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Rong ston's sub-commentary on Haribhadra's Sphuṭārthā (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1088
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Exegesis of the meditative practice of the Prajñāpāramitā teachings (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1086
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Commentary to Nagarjuna's Mūlamadhyamakārikā (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1084
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ལམ་ལྔ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Prajñāpāramitā upadeśa (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1082
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Ratnagotravibhāga commentary (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
rong ston shes bya kun rig
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1080
དུས་འཁོར་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་།
Accounts of the Kālacakra lineage masters by sTong ra Kun dga' legs grub (unfinished) {etext | Tibetan}
stong ra kun dga' legs grub/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1028
རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ངམ་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
The Mirror Illuminating the Royal Genealogies {etext | Tibetan}
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1012
ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ།
Record of Teachings Received by Gong dkar 'Phrin las rnam rgyal's (17th cent.) {etext | Tibetan}
gong dkar 'phrin las rnam rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R986
ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ།
The Great Religious History by Sa skya paṇḍi ta (1182–1251) {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R984
ཆོས་ལུང་པ་ཆོས་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Chos rje chos Grags dpal bzang (1352–1434) {etext | Tibetan}
'jam dbyangs bshad sgrub/, snyoms las pa kun dga'/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R964
གངས་ལྗོངས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་འབྱུང་མདོར་བསྡུས་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན།
Sakya Religious History by bCo brgyad khri chen rin po che (1919–2007) {etext | Tibetan}
bco brgyad khri chen thub bstan legs bshad rgya mtsho/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R962
ཡར་ལུང་ཇོ་བོའི་ཆོས་འབྱུང་།
Religious History by Yar lung Jo bo {etext | Tibetan}
yar lung jo bo shAkya rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R960
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་འཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཐོབ་ཡིག་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། པོད་གཉིས་པ།
The Record of Teachings Received of His Holiness the 41st Sakya Throne-holder, Volumes I and II {etext | Tibetan}
ngag dbang kun dga' theg chen dpal 'bar/, gdong thog bstan pa'i rgyal mtshan/ (ed.), chos dung dkar po rtsom sgrig khang / (ed.)
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R914
དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།
The Blue Annals {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R908
འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་བསྡུས་པ་ཅུང་ཟད་བཞུགས་།
Sakya Genealogy by Bhikṣu Ratnabhadra {etext | Tibetan}
byang pa lo chen ratna bhadra/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R903