Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
རྔོག་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོས་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་དུ་བྱ་བ་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་རོལ་མོ།
Brief History of rNgog lo tsa ba Blo ldan shes rab's Tradition {etext | Tibetan}
gser mdog paN chen shAkya mchog ldan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R495
ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Hevajra exposition by bSod nams rtse mo (1142-1182), block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R412
ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ཌོཾ་བི་པའི་ལུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཆོ་ག པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Hevajra (Ḍombi lugs) empowerment ritual by bSod nams rtse mo (1142-1182), block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R410
མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ། སྒྲ་ཉེ་བར་བསྡུས་པའི་ཚིགས་བཅད། བྱིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Printing Colophon of mKhas pa 'ug pa'i sgo, sGra nye bar bsdus pa'i tshigs bcad and Byis pa bde blag tu 'jug pa'i rnam bshad, block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R404
རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ཇི་ལྟར་དྲི་ཚུལ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Sa paṇ's Treatise on Music and Ji ltar dri tshul, block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R402
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བརྩམས་ཏེ་སོ་སོའི་བཞེད་སྲོལ་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's (1597–1659) Exposition on the Lamdre Practice according to the Ngor pa and rDzong pa {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R398
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་མོའི་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's (1597–1659) Presentation on the Hevajra Practice according to the Ngor pa and rDzong pa {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R396
ས་སྐྱ་པ་ཨཱ་ནནྡའི་མིང་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཡིག་ཆེན་མོའི་ཁ་སྐོང་བརྗེད་བྱང་དུ་བཀོད་པ་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།
Supplement to 'Jam mgon A mes zhabs's (1597–1659) Record of Teachings Received (part XII) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R386
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part XI: teachings from sPyan snga Kun dga' don grub {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R384
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ རིགས་ལྡན་འཇམ་པའི་དབྱངས་གྲུབ་མཆོག་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་མཆེད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part X: teachings from Grub mchog mThu stobs dbang phyug and his brother {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R382
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ མཁན་ཆེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part IX: teachings from Ngag dbang chos kyi grags pa (1572-1641) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R380
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part VIII: teachings from dBang phyug rab brtan (1559-1636) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R378
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ ཆོས་ཀྱི་རྗེ་སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ་སྦྱིན་པ་གྲགས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part VII: teachings from Nags dgon sdom brtson dam pa sByin pa grags pa {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R376
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ རྗེ་ལུ་ཕུ་བ་འབུམ་ཆེན་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part VI: teachings from Lu phu ba 'bum chen kun dga' dpal 'byor {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R374
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ འཁོན་སྟོན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part V: teachings from Kun dga' bsod nams lhun grub/ (1571-1642) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R372
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ རྗེ་ཐར་རྩེ་ནས་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part IV: teachings from Nam mkha' dpal bzang (1535-1602) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R370
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597–1659), part III: Teachings from Mus chen sangs rgyas rgyal mtshan (1542-1618) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R368
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ ཡབ་རྗེ་སྦས་པའི་སངས་རྒྱས་སྔགས་འཆང་མཚུངས་མེད་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597–1659), part II: Teachings from Grags pa blo gros (1563-1617) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R366
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's (1597–1659) Record of Teachings Received, parts I-XI {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R364
སྤྱོད་འཇུག་ཊི་ཀ པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Bodhisattvacāryāvatāra commentary by bSod nams rtse mo (1142–1182), block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R360
ཀྱེ་རྡོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མངོན་རྟོགས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ། བསྙེན་བསྒྲུབ་བཞི་དང་། ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Hevajra Abhisamaya by Chos rgyal 'Phags pa (1235–1280), block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
'phags pa blo gros rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R358
རྣམ་བཤད་ཉི་འོད། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Topical outline of the Ḍakiṇīvajrapañcarātantra, block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
rje btsun grags pa rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R356
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བུ་ཆེན་སློབ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད།
Eulogy of the Disciples in the Lineage of rDo rje gdan pa Kun dga' rnam rgyal (1432-1496) {etext | Tibetan}
blo gsal don grub/ (ed.), not specified et al.
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R344
གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ།
Brief History of Gongkar Choede Monastery {etext | Tibetan}
chos mdzad bde legs/, dge 'dun rab gsal/ et al.
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R330
རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དུས་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྱག་ལེན་མཛད་པ་པོ་ཁ་གསལ་དང་བཅས་པ།
rDo rje gdan's Seasonal Ritual Practice and Its Textual Foundation {etext | Tibetan}
not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R328