Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རགས་པ་དང་དཔོན་ཆེན་རིམ་པ་རྣམས་ཡོད།
Tshal pa kun dga' rdo rje's (1309–1364) 's Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
tshal pa kun dga' rdo rje/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R875
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་འཁོན་གྱི་གདུང་རབས།
'Jam dbyangs bsod nams rgyal mtshan's (1563–1617) Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
'jam dbyangs bsod nams rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R873
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུངས་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ། རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ་གྱི་འོད་མདངས་དང་བཅས་པ།
Shākya don grub's Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
stong ra chos rje shAkya don grub dpal bzang po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R871
ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ལགས་སོ།།
sGra tshad pa Rin chen rnam rgyal's (1318–1388) Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
sgra tshad pa rin chen rnam rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R869
མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོ་ཀུན་ཁྱབ་སྙན་པའི་བ་དན།
Extensive Hagiography of the Great upādhyāya Chos grub seng ge of the dGe 'dun sgang Community (proofread version) {etext | Tibetan}
not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R840
སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
The Great Treatise on the Stages of the Mantra Path by Tsong kha pa (1357–1419) (dGa' ldan block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
tsong kha pa blo bzang grags pa/, David Jackson
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R830
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་སློབ་དཔོན་ཤན་ཏ་དེ་བས་མཛད་པ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Bodhicaryāvatāra of Śāntideva (Old Gong dkar block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
zhi ba lha/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R828
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Catuḥśataka of Āryadeva (Old Gong dkar block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon 'phags pa lha/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R822
གོང་དཀར་བླ་མ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག
Gong dkar 'Phrin las rnam rgyal's Record of Teachings Received {etext | Tibetan}
gong dkar 'phrin las rnam rgyal/, Guru Lama (ed.)
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R795
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པའི་ཡི་གེ་དོན་གཉེར་གདེངས་ཅན་རོལ་པའི་ཆུ་གཏེར། གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
The Record of Teachings received of Zhu chen Tshul khrims rin chen (1697–1774), part II {etext | Tibetan}
zhu chen tshul khrims rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R756
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པའི་ཡི་གེ་དོན་གཉེར་གདེངས་ཅན་རོལ་པའི་ཆུ་གཏེར། གླེགས་བམ་དང་པོ།
The Record of Teachings received of Zhu chen Tshul khrims rin chen (1697–1774), part I {etext | Tibetan}
zhu chen tshul khrims rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R755
འཛམ་གླིང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།
A mes zhabs's (1597–1659) Great Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R752
རྔོག་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོས་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་དུ་བྱ་བ་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་རོལ་མོ།
Brief History of rNgog lo tsa ba Blo ldan shes rab's Tradition {etext | Tibetan}
gser mdog paN chen shAkya mchog ldan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R495
འདུལ་བའི་མདོ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Vinayasūtra of Guṇaprabha (Gong dkar block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
yon tan 'od/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R449
ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Hevajra exposition by bSod nams rtse mo (1142-1182), block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R412
ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ཌོཾ་བི་པའི་ལུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཆོ་ག པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Hevajra (Ḍombi lugs) empowerment ritual by bSod nams rtse mo (1142-1182), block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R410
མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ། སྒྲ་ཉེ་བར་བསྡུས་པའི་ཚིགས་བཅད། བྱིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Printing Colophon of mKhas pa 'ug pa'i sgo, sGra nye bar bsdus pa'i tshigs bcad and Byis pa bde blag tu 'jug pa'i rnam bshad, block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R404
རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ཇི་ལྟར་དྲི་ཚུལ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Sa paṇ's Treatise on Music and Ji ltar dri tshul, block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R402
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བརྩམས་ཏེ་སོ་སོའི་བཞེད་སྲོལ་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's (1597–1659) Exposition on the Lamdre Practice according to the Ngor pa and rDzong pa {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R398
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་མོའི་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's (1597–1659) Presentation on the Hevajra Practice according to the Ngor pa and rDzong pa {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R396
ས་སྐྱ་པ་ཨཱ་ནནྡའི་མིང་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཡིག་ཆེན་མོའི་ཁ་སྐོང་བརྗེད་བྱང་དུ་བཀོད་པ་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།
Supplement to 'Jam mgon A mes zhabs's (1597–1659) Record of Teachings Received (part XII) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R386
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part XI: teachings from sPyan snga Kun dga' don grub {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R384
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ རིགས་ལྡན་འཇམ་པའི་དབྱངས་གྲུབ་མཆོག་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་མཆེད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part X: teachings from Grub mchog mThu stobs dbang phyug and his brother {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R382
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ མཁན་ཆེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part IX: teachings from Ngag dbang chos kyi grags pa (1572-1641) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R380
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part VIII: teachings from dBang phyug rab brtan (1559-1636) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R378