Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ ཆོས་ཀྱི་རྗེ་སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ་སྦྱིན་པ་གྲགས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part VII: teachings from Nags dgon sdom brtson dam pa sByin pa grags pa {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R376
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ རྗེ་ལུ་ཕུ་བ་འབུམ་ཆེན་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part VI: teachings from Lu phu ba 'bum chen kun dga' dpal 'byor {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R374
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ འཁོན་སྟོན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part V: teachings from Kun dga' bsod nams lhun grub/ (1571-1642) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R372
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ རྗེ་ཐར་རྩེ་ནས་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597-1659), part IV: teachings from Nam mkha' dpal bzang (1535-1602) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R370
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597–1659), part III: Teachings from Mus chen sangs rgyas rgyal mtshan (1542-1618) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R368
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས་ ཡབ་རྗེ་སྦས་པའི་སངས་རྒྱས་སྔགས་འཆང་མཚུངས་མེད་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱི་སརྒ
The gSan yig of 'Jam mgon A mes zhabs (1597–1659), part II: Teachings from Grags pa blo gros (1563-1617) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R366
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's (1597–1659) Record of Teachings Received, parts I-XI {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R364
སྤྱོད་འཇུག་ཊི་ཀ པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Bodhisattvacāryāvatāra commentary by bSod nams rtse mo (1142–1182), block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/, gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/, rdo rje brtan pa/, bkra shis dpal ldan/, rig pa'i dbang phyug dge ba'i rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R360
ཀྱེ་རྡོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མངོན་རྟོགས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ། བསྙེན་བསྒྲུབ་བཞི་དང་། ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Hevajra Abhisamaya by Chos rgyal 'Phags pa (1235–1280), block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
'phags pa blo gros rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R358
རྣམ་བཤད་ཉི་འོད། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Topical outline of the Ḍakiṇīvajrapañcarātantra, block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
rje btsun grags pa rgyal mtshan/, gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/, dpal 'dzin bzang po/, rnam grol bzang po/, chos dbyings/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R356
རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བུ་ཆེན་སློབ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད།
Eulogy of the Disciples in the Lineage of rDo rje gdan pa Kun dga' rnam rgyal (1432-1496) {etext | Tibetan}
not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R344
གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ།
Brief History of Gongkar Choede Monastery {etext | Tibetan}
chos mdzad bde legs/, dge 'dun rab gsal/ et al.
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R330
རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དུས་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྱག་ལེན་མཛད་པ་པོ་ཁ་གསལ་དང་བཅས་པ།
rDo rje gdan's Seasonal Ritual Practice and Its Textual Foundation {etext | Tibetan}
not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R328
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལྗོན་ཤིང་། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Grags pa rgyal mtshan's Tree of Realization, block print, colophon excerpt {etext | Tibetan}
rje btsun grags pa rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R303
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟོད་པ། མཇུག་བྱང་།
Eulogy in praise of Gong dkar Kun dga' rnam rgyal (1432-1496), colophon excerpt {etext | Tibetan}
mkhan chen nam mkha' chos bzang /
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R300
དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏོར་མ་དྲུག་ཅུ་པ་ལ་བསྟེན་ནས་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས། མཇུག་བྱང་།
Ritual of sixty torma offerings for Yamāntaka, colophon excerpt {etext | Tibetan}
gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R294
མཁའ་འགྲོ་ལྔ་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་གསལ། མཇུག་བྱང་།
Maṇḍala-ritual of Vajrapañjara, colophon excerpt {etext | Tibetan}
gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R292
པཎྜི་ཏའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་གླང་པོ་སྐུལ་བའི་ལྕགས་ཀྱུ།
Hagiography of Don yod grub pa {etext | Tibetan}
rje btsun kun dga' grol mchog
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R275
བླ་མ་དམ་པ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
History of excellent Masters in Tibet {etext | Tibetan}
dmar ston chos kyi rgyal po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R238
འཕགས་པའི་སློབ་མ་ཆ་རྒན་གྱིས་མཛད་པའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་བརྗོད།
Cha rgan's Hagiography of Virūpa {etext | Tibetan}
cha rgan dbang phyug rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R236
ཨེ་ཝཾ་པའི་གདན་རབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་རྟོགས་བརྗོད་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར།
Supplement to the History of the Abbots of Ngor E waṃ chos ldan; Lamdre Tshogshe, vol. ya, title no. 5 {etext | Tibetan}
'jam dbyangs blo gter dbang po/, dpal ldan chos skyong /, not specified et al.
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R220
དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་གདན་རབས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
History of the Abbots of Ngor E waṃ chos ldan; Lamdre Tshogshe, vol. ya, title no. 1 {etext | Tibetan}
sangs rgyas phun tshogs/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R218
གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ངོར་ལུགས་ཐུན་མིན་སློབ་བཤད་དང།་ཐུན་མོང་ཚོགས་བཤད་ཐ་དད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་ཡིག་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་བྱིན་ཟབ་འོད་བརྒྱ་འབར་བ།
Record on the Transmission of the Lam 'bras Slob bshad and Tshogs bshad Teachings; Lamdre Lobshe, vol. wa, title no. 7 {etext | Tibetan}
'jam dbyangs blo gter dbang po/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R216
བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་སྣང་བ།
Hagiographies of the Lineage Masters in the Lam 'bras gzhung bshad pod nag Transmission; Lamdre Lobshe, vol. ma, title no. 1 {etext | Tibetan}
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R214
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བློ་གྲོས་གཞན་ཕན་སྙིང་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དད་པའི་དབྱངས་སྙན།
Hagiography of Ngor mkhan chen Khang gsar dam pa rin po che Ngag dbang blo gros gzhan phan snying po (1876–1952/53); Lamdre Lobshe, vol. nya, title no. 4 {etext | Tibetan}
gdong thog bstan pa'i rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R212