Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
ཀུན་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་པར་མཐར་པ་ངོ་མཚར་གྱི་རྒྱ་མཚོ།
Hagiography of Dwags po bKra shis rnam rgyal (1398/99–1458) {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/, dpal sa skya mtho slob rtsom sgrig sde tshan/, Guru Lama
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R137
དཔལ་ས་སྐྱ་ལོ་ཙཱ་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།
Hagiography of Sa skya lo tstshā ba 'Jam pa'i rdo rje (1485–1533) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R135
རྗེ་བཙུན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྭང་འདོད་དད་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་འོང་བའི་ངོ་མཚར་རྦ་རླབས་ཀྱི་འཕྲེང་མཛེས།
Hagiography of Ngor chen dKon mchog lhun grub (1497–1557) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R134
དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་བསྟན་སྲུང་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's History of Mahākala teachings in India and Tibet {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/, gdong thog bstan pa'i rgyal mtshan/ (ed.)
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R133
དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་བདེ་མཆོག་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's History of the Cakrasaṃvaratantra {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R132
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསང་འདུས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's History of the Guhyasamājatantra {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R131
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ།
A mes zhabs's History of the bKa' gdams pa Sect {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R130
ཆོས་འབྱུང་བསྟན་པའི་པདྨ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད།
Padma dkar po's (1527–1592) Religious History of the 'Brug pa bKa' brgyud Sect {etext | Tibetan}
Lokesh Chandra (ed.), 'brug chen padma dkar po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R127
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལ་རྣམ་ཐར་གྱི་སྒོ་ནས་སྟོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆར་གནས།
Hagiography of mTshal min bSod nams bzang po (1341–1433) {etext | Tibetan}
yon tan bzang po/, ye shes ngag dbang /
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R113
དཔལ་ལྡན་གསང་ཕུའི་གདན་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
Abbatial History of gSang phu sNe'u thog Monastery {etext | Tibetan}
byams pa kun dga' 'byung gnas/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R104
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་པ།
Hagiography of Gong dkar rDo rje gdan pa Kun dga' rnam rgyal (1432–1496), no. III {etext | Tibetan}
rnam rgyal mgon po dri med sde/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R103
རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་པ།
Hagiography of Gong dkar rDo rje gdan pa Kun dga' rnam rgyal (1432–1496), no. II {etext | Tibetan}
gzhon nu rnam rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R102
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་འདོད་དགུའི་རྒྱ་མཚོ།
sTag tshang lo tsā ba's Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
stag tshang lo tsA ba shes rab rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R94
ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་རིན་ཆེན་ཀུན་འཕེལ།
Drag shul 'Phrin las rin chen's (1871–1935) Sakya Genealogy Supplement {etext | Tibetan}
drag shul 'phrin las rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R93
ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་བང་མཛོད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་།
Kun dga' blo gros's (1729–1783) Sakya Genealogy Supplement {etext | Tibetan}
bdag chen ngag dbang kun dga' blo gros/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R92
རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་མཁས་པ་དགའ་བྱེད་ཆེན་མོ་འཛམ་གླིང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
sTag tshang dPal 'byor bzang po's (15th cent.) Chronicle of China and Tibet {etext | Tibetan}
stag tshang dpal 'byor bzang po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R91
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ཏེ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལྗོན་པ།
Hagiography of 'Gos lo gZhon nu dpal (1392–1481) {etext | Tibetan}
zhwa dmar chos grags ye shes/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R90
གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱོན་པའི་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་གདན་རབས་མདོར་བསྡུས་ངོ་མཚར་པདྨོའི་དགའ་ཚལ་ལས། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་རིང་ལུགས་སྐོར།
mKhyen brtse on the History of the Dharma, section on the Sakya tradition {etext | Tibetan}
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R89
རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སློབ་བཤད་བསྟན་པའི་ཉི་འོད།
Hagiography of Tshar chen Blo gsal rgya mtsho (1502–1566/67); Lamdre Lobshe, vol. kha, title no. 5 {etext | Tibetan}
ngag dbang blo bzang rgya mtsho/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R88
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྒོ་རུམ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་གཏམ་ངོ་མཚར་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཆུ་གཏེར་བཞད་པ།
Hagiography of sGo rum pa Kun dga' legs pa'i blo gros rgyal mtshan (1477–1544 or 1489–1556); Lamdre Lobshe, vol. kha, title no. 4 {etext | Tibetan}
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R87
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཀུན་སྤངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་དད་པའི་སྤུ་ལོང་གཡོ་བ།
Hagiography of rDo ring kun spangs chen po Kun bzang chos kyi nyi ma (1449–1524); Lamdre Lobshe, vol. kha, title no. 3 {etext | Tibetan}
tshar chen chos rje blo gsal rgya mtsho/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R86
བསྟན་རྩིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། ཐ་སྙད་རིག་གནས་ལྔའི་བྱུང་ཚུལ་བློ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན།
Mang thos's (1523–1596) chronology of the doctrine {etext | Tibetan}
mang thos klu sgrub rgya mtsho/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R84
ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡིད་འཕྲོག་ཨུཏྤ་ལའི་དོ་ཤལ།
Hagiography of Sa skya bdag chen Blo gros rgyal mtshan (1444–1495); Lamdre Lobshe, vol. kha, title no. 2 {etext | Tibetan}
tshar chen chos rje blo gsal rgya mtsho/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R82
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་ཕྲེང་བ།
Hagiography of Mus chen dKon mchog rgyal mtshan (1388–1469); Lamdre Lobshe, vol. kha, title no. 1 {etext | Tibetan}
bdag chen blo gros rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R81
སྙིགས་དུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོར་བསྡུས་པ།
Condensed Hagiography of Ngor chen Kun dga' bzang po (1382–1456); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 21, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
mus chen dkon mchog rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R80