Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
མུས་ཆེན་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཁ་སྐོང་།
Supplement to the Hagiography of Mus chen dKon mchog rgyal mtshan (1388-1469); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 25 {etext | Tibetan}
go rams pa bsod nams seng ge/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R39
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་ལམ་འབྲས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཐིམ་པའི་གཟིགས་སྣང་གི་གསལ་བྱེད།
Hagiography of Ngor chen Kun dga' bzang po (1382-1456), no. III; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 23 {etext | Tibetan}
sgrub khang pa dpal ldan don grub/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R38
རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལེགས་བཤད་ཆུ་བོ་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས།
Hagiography of Ngor chen Kun dga' bzang po (1382-1456), no. II; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 22, volume two from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters
sangs rgyas phun tshogs/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R37
རི་ཁྲོད་པ་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་བརྟན་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Ri khrod pa Blo gros brtan pa (1315/16-1358); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 17, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
dpal ldan tshul khrims/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R32
རྒྱལ་བ་བྲག་ཕུག་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of rGyal ba brag phug pa (1277-1346/50?); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 16, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
ri khrod pa blo gros brtan pa/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R31
ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ་བའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Zhang dKon mchog dpal (1250-1317); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 15, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
dpal ldan tshul khrims/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R30
ཤངས་ཀྱི་བླ་མ་ཆོས་རྗེ་རིན་སེང་པའི་རྣམ་ཐར་ཁོང་རང་གིས་མཛད་པ།
Autobiography of Chos rje Rin chen seng ge; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 14, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
rin chen seng ge/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R29
ཉན་ཆེན་བསོད་ནམས་བརྟན་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Nyan chen bSod nams brtan pa; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 13, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
rin chen seng ge/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R28
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་དངོས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་བླ་མ་ཚོགས་སྒོམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Bla ma Tshogs sgom rin po che (1210-1307); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 12, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
gnyags snying po rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R27
བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ།
Hagiography of 'Phags pa Blo gros rgyal mtshan (1235-1280), no. I; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 11, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
ye shes rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R26
ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་ལེགས་ལམ།
Hagiography of Sa skya paṇḍi ta Kun dga' rgyal mtshan (1182-1251), no. IV; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 10, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
rin spungs ngag dbang 'jigs rten dbang phyug grags pa/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R24
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར་གསུང་སྒྲོས་མ།
Hagiography of Sa skya paṇḍi ta Kun dga' rgyal mtshan (1182-1251), no. III; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 9, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
'phags pa blo gros rgyal mtshan/, ngor chen kun dga' bzang po/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R17
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར་ཀུན་མཁྱེན་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱིས་མཛད་པ།
Hagiography of Sa skya paṇḍi ta Kun dga' rgyal mtshan (1182-1251), no. II; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 8, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
lho pa kun mkhyen rin chen dpal/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R16
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འབྲིང་པོ།
Hagiography of Sa skya paṇḍi ta Kun dga' rgyal mtshan (1182-1251), no. I; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 7, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
yar lung pa byang chub rgyal mtshan/, yar lung lo tsA ba grags pa rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R15
རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ།
Hagiography of rJe btsun grags pa rgyal mtshan (1147-1216), no. II; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 6, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
sbal ston seng ge rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R14
རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of rJe btsun Grags pa rgyal mtshan (1147-1216); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 5, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R13
འབྲོག་མི་ལོ་ཙ་བའི་ལོ་རྒྱུས།
Hagiography of 'Brog mi lo tsā ba; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 2, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
rje btsun grags pa rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R12
སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Slob dpon bSod nams rtse mo (1142-1182), Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 4, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
rje btsun grags pa rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R11
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Sa chen Kun dga' snying po (1092-1158); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 3, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
rje btsun grags pa rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R10
གྲུབ་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིརྭ་པའི་ལོ་རྒྱུས།
Hagiography of the Indian mahāsiddha Virūpa; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 1, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
rje btsun grags pa rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R8
གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་མཐོ་རིས་ཀྱི་རྒྱལ་བློན་གཙོ་བོར་བརྗོད་པའི་དེབ་ཐེར་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས།
5th Dalai Lama's Annals {etext | Tibetan}
ngag dbang blo bzang rgya mtsho/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R4
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད།
Hagiography of Gong dkar rDo rje gdan pa Kun dga' rnam rgyal (1432-1496) {etext | Tibetan}
rgya ston byang chub dbang rgyal/, bslab gsum rgyal mtshan/ (ed.), 'jam dpal bshad sgrub/ (ed.)
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R2