Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
གྲུབ་ཆེན་བུདྡྷ་ཤྲཱི་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ།
Hagiography of Grub chen Buddhaśrī (1339–1419/20); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 20, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
ngor chen kun dga' bzang po/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R79
བླ་མ་དམ་པ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of dPal ldan tshul khrims (1333–1399); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 19, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
mus chen dkon mchog rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R78
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ།
Hagiography of Bla ma dam pa bSod nams rgyal mtshan (1312–1375); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 18, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
dpal ldan tshul khrims/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R77
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཡི་གེ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་མཛངས་པ་དགའ་བྱེད།
Fundamentals of Turning the Wheel of Dharma {etext | Tibetan}
gser mdog paN chen shAkya mchog ldan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R72
པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ།
Hagiography of gSer mdog paṇ chen Shākya mchog ldan (1428–1507) {etext | Tibetan}
rje btsun kun dga' grol mchog
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R71
རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་གླང་རི་ཐང་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོ་ཙམ་དུ་བྱ་བ་མོས་པའི་སྟོབས་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་པ།
Hagiography of sPyan snga Glang ri thang pa Blo gros rgyal mtshan dpal bzang po (1432–1488) {etext | Tibetan}
gser mdog paN chen shAkya mchog ldan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R70
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ།
Hagiography of Glang thang spyan snga Kun dga' rdo rje (1424–1477/78?) {etext | Tibetan}
gser mdog paN chen shAkya mchog ldan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R69
རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཨ་མོ་གྷ་ཤྲི་བྷ་ཏྲའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྐལ་བཟང་སྐྱེ་རྒུའི་དང་བ་འདྲེན་བྱེད།
Hagiography of Don yod dpal (1398–1483/84) {etext | Tibetan}
gser mdog paN chen shAkya mchog ldan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R68
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཀུ་མ་ར་མ་ཏིའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་བཀོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་རྔ་སྒྲ།
Hagiography of dPal ldan bla ma Ku ma ra ma ti (1372–1475) {etext | Tibetan}
gser mdog paN chen shAkya mchog ldan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R67
རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཤེས་གཉེན་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་དད་པའི་རོལ་མཚོ།
Hagiography of Rong ston Shes bya kun rig (1367–1449) {etext | Tibetan}
gser mdog paN chen shAkya mchog ldan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R66
རྒྱལ་རབ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་གམ་དེབ་ཐེར་དམར་པོའམ་དེབ་གསར་མ།
New Red Annals {etext | Tibetan}
paN chen bsod nams grags pa/, Giuseppe Tucci (ed.)
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R50
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མུས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ།
Hagiography of Mus chen dKon mchog rgyal mtshan (1388–1469); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 24 {etext | Tibetan}
go rams pa bsod nams seng ge/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R40
མུས་ཆེན་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཁ་སྐོང་།
Supplement to the Hagiography of Mus chen dKon mchog rgyal mtshan (1388-1469); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 25 {etext | Tibetan}
go rams pa bsod nams seng ge/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R39
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་ལམ་འབྲས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཐིམ་པའི་གཟིགས་སྣང་གི་གསལ་བྱེད།
Hagiography of Ngor chen Kun dga' bzang po (1382-1456), no. III; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 23 {etext | Tibetan}
sgrub khang pa dpal ldan don grub/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R38
རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལེགས་བཤད་ཆུ་བོ་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས།
Hagiography of Ngor chen Kun dga' bzang po (1382-1456), no. II; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 22, volume two from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters
sangs rgyas phun tshogs/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R37
རི་ཁྲོད་པ་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་བརྟན་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Ri khrod pa Blo gros brtan pa (1315/16-1358); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 17, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
dpal ldan tshul khrims/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R32
རྒྱལ་བ་བྲག་ཕུག་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of rGyal ba brag phug pa (1277-1346/50?); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 16, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
ri khrod pa blo gros brtan pa/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R31
ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ་བའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Zhang dKon mchog dpal (1250-1317); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 15, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
dpal ldan tshul khrims/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R30
ཤངས་ཀྱི་བླ་མ་ཆོས་རྗེ་རིན་སེང་པའི་རྣམ་ཐར་ཁོང་རང་གིས་མཛད་པ།
Autobiography of Chos rje Rin chen seng ge; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 14, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
rin chen seng ge/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R29
ཉན་ཆེན་བསོད་ནམས་བརྟན་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Nyan chen bSod nams brtan pa; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 13, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
rin chen seng ge/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R28
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་དངོས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་བླ་མ་ཚོགས་སྒོམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Bla ma Tshogs sgom rin po che (1210-1307); Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 12, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
gnyags snying po rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R27
བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ།
Hagiography of 'Phags pa Blo gros rgyal mtshan (1235-1280), no. I; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 11, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
ye shes rgyal mtshan/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R26
ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་ལེགས་ལམ།
Hagiography of Sa skya paṇḍi ta Kun dga' rgyal mtshan (1182-1251), no. IV; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 10, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
rin spungs ngag dbang 'jigs rten dbang phyug grags pa/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R24
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར་གསུང་སྒྲོས་མ།
Hagiography of Sa skya paṇḍi ta Kun dga' rgyal mtshan (1182-1251), no. III; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 9, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
'phags pa blo gros rgyal mtshan/, ngor chen kun dga' bzang po/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R17
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར་ཀུན་མཁྱེན་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱིས་མཛད་པ།
Hagiography of Sa skya paṇḍi ta Kun dga' rgyal mtshan (1182-1251), no. II; Lamdre Lobshe, vol. ka, title no. 8, from the chronological biographies of the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
lho pa kun mkhyen rin chen dpal/, not specified
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R16