Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ངམ་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
The Mirror Illuminating the Royal Genealogies {etext | Tibetan}
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1012
ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ།
Record of Teachings Received by Gong dkar 'Phrin las rnam rgyal's (17th cent.) {etext | Tibetan}
gong dkar 'phrin las rnam rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R986
ཆོས་ལུང་པ་ཆོས་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Chos rje chos Grags dpal bzang (1352–1434) {etext | Tibetan}
'jam dbyangs bshad sgrub/, snyoms las pa kun dga'/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R964
གངས་ལྗོངས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་འབྱུང་མདོར་བསྡུས་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན།
Sakya Religious History by bCo brgyad khri chen rin po che (1919–2007) {etext | Tibetan}
bco brgyad khri chen thub bstan legs bshad rgya mtsho/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R962
ཡར་ལུང་ཇོ་བོའི་ཆོས་འབྱུང་།
Religious History by Yar lung Jo bo {etext | Tibetan}
yar lung jo bo shAkya rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R960
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་འཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཐོབ་ཡིག་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། པོད་གཉིས་པ།
The Record of Teachings Received of His Holiness the 41st Sakya Throne-holder, Volumes I and II {etext | Tibetan}
ngag dbang kun dga' theg chen dpal 'bar/, gdong thog bstan pa'i rgyal mtshan/ (ed.), blo gsal don grub/ (ed.)
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R914
དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།
The Blue Annals {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R908
འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་བསྡུས་པ་ཅུང་ཟད་བཞུགས་།
Sakya Genealogy by Bhikṣu Ratnabhadra {etext | Tibetan}
byang pa lo chen ratna bhadra/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R903
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རགས་པ་དང་དཔོན་ཆེན་རིམ་པ་རྣམས་ཡོད།
Tshal pa kun dga' rdo rje's (1309–1364) 's Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
tshal pa kun dga' rdo rje/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R875
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་འཁོན་གྱི་གདུང་རབས།
'Jam dbyangs bsod nams rgyal mtshan's (1563–1617) Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
'jam dbyangs bsod nams rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R873
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུངས་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ། རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ་གྱི་འོད་མདངས་དང་བཅས་པ།
Shākya don grub's Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
stong ra chos rje shAkya don grub dpal bzang po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R871
ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ལགས་སོ།།
sGra tshad pa Rin chen rnam rgyal's (1318–1388) Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
sgra tshad pa rin chen rnam rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R869
གོང་དཀར་བླ་མ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག
Gong dkar 'Phrin las rnam rgyal's Record of Teachings Received {etext | Tibetan}
gong dkar 'phrin las rnam rgyal/, Guru Lama
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R795
འཛམ་གླིང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།
A mes zhabs's (1597–1659) Great Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R752
རྔོག་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོས་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་དུ་བྱ་བ་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་རོལ་མོ།
Brief History of rNgog lo tsa ba Blo ldan shes rab's Tradition {etext | Tibetan}
gser mdog paN chen shAkya mchog ldan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R495
གཙུག་གཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ། མཇུག་བྱང་།
Uṣṇīṣavijāya sādhana by Byams pa gling pa, colophon excerpt {etext | Tibetan}
byams pa gling pa bsod nams rnam rgyal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R445
གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་འདུལ་བ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྩ་བའི་མདོ། མཇུག་བྱང་།
Byams pa gling pa's Great Treatise on Tantric Discipline, colophon excerpt {etext | Tibetan}
byams pa gling pa bsod nams rnam rgyal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R443
ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།
Hevajra exposition by bSod nams rtse mo (1142-1182), colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R412
ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ཌོཾ་བི་པའི་ལུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཆོ་ག མཇུག་བྱང་།
Hevajra (Ḍombi lugs) empowerment ritual by bSod nams rtse mo (1142-1182), colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R410
སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ། འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག མཇུག་བྱང་།
Cakrasaṃvara maṇḍala ritual by bSod nams rtse mo (1142-1182), colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R408
དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ལྷ་ལྔའི་སྟོད་པ་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་དོན་རྒྱུད་ཆུང་གི་ཊི་ཀ་དང་བཅས་པ། མཇུག་བྱང་།
Eulogy in praise of Amoghapāśa by bSod nams rtse mo (1142-1182), colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R406
མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ མཇུག་བྱང་།
Sa paṇ's Entrance Gate for the Wise, colophon excerpt {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R404
རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ཇི་ལྟར་དྲི་ཚུལ། མཇུག་བྱང་།
Sa paṇ's Treatise on Music and Ji ltar dri tshul, colophon excerpt {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R402
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བརྩམས་ཏེ་སོ་སོའི་བཞེད་སྲོལ་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's (1597–1659) Exposition on the Lamdre Practice according to the Ngor pa and rDzong pa {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R398
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་མོའི་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's (1597–1659) Presentation on the Hevajra Practice according to the Ngor pa and rDzong pa {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R396