Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ།
Record of Teachings Received by Gong dkar 'Phrin las rnam rgyal's (17th cent.) {etext | Tibetan}
gong dkar 'phrin las rnam rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R986
ཆོས་ལུང་པ་ཆོས་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Chos rje chos Grags dpal bzang (1352–1434) {etext | Tibetan}
'jam dbyangs bshad sgrub/, snyoms las pa kun dga'/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R964
གངས་ལྗོངས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་འབྱུང་མདོར་བསྡུས་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན།
Sakya Religious History by bCo brgyad khri chen rin po che (1919–2007) {etext | Tibetan}
bco brgyad khri chen thub bstan legs bshad rgya mtsho/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R962
ཡར་ལུང་ཇོ་བོའི་ཆོས་འབྱུང་།
Religious History by Yar lung Jo bo {etext | Tibetan}
yar lung jo bo shAkya rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R960
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་འཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཐོབ་ཡིག་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། པོད་གཉིས་པ།
The Record of Teachings Received of His Holiness the 41st Sakya Throne-holder, Volumes I and II {etext | Tibetan}
ngag dbang kun dga' theg chen dpal 'bar/, gdong thog bstan pa'i rgyal mtshan/ (ed.), blo gsal don grub/ (ed.)
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R914
དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།
The Blue Annals {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R908
འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་བསྡུས་པ་ཅུང་ཟད་བཞུགས་།
Sakya Genealogy by Bhikṣu Ratnabhadra {etext | Tibetan}
byang pa lo chen ratna bhadra/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R903
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རགས་པ་དང་དཔོན་ཆེན་རིམ་པ་རྣམས་ཡོད།
Tshal pa kun dga' rdo rje's (1309–1364) 's Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
tshal pa kun dga' rdo rje/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R875
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་འཁོན་གྱི་གདུང་རབས།
'Jam dbyangs bsod nams rgyal mtshan's (1563–1617) Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
'jam dbyangs bsod nams rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R873
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུངས་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ། རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ་གྱི་འོད་མདངས་དང་བཅས་པ།
Shākya don grub's Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
stong ra chos rje shAkya don grub dpal bzang po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R871
ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ལགས་སོ།།
sGra tshad pa Rin chen rnam rgyal's (1318–1388) Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
sgra tshad pa rin chen rnam rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R869
གོང་དཀར་བླ་མ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག
Gong dkar 'Phrin las rnam rgyal's Record of Teachings Received {etext | Tibetan}
gong dkar 'phrin las rnam rgyal/, Guru Lama
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R795
འཛམ་གླིང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།
A mes zhabs's (1597–1659) Great Sakya Genealogy {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R752
རྔོག་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོས་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་དུ་བྱ་བ་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་རོལ་མོ།
Brief History of rNgog lo tsa ba Blo ldan shes rab's Tradition {etext | Tibetan}
gser mdog paN chen shAkya mchog ldan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R495
གཙུག་གཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ། མཇུག་བྱང་།
Uṣṇīṣavijāya sādhana by Byams pa gling pa, colophon excerpt {etext | Tibetan}
byams pa gling pa bsod nams rnam rgyal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R445
གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་འདུལ་བ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྩ་བའི་མདོ། མཇུག་བྱང་།
Byams pa gling pa's Great Treatise on Tantric Discipline, colophon excerpt {etext | Tibetan}
byams pa gling pa bsod nams rnam rgyal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R443
ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།
Hevajra exposition by bSod nams rtse mo (1142-1182), colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R412
ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ཌོཾ་བི་པའི་ལུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཆོ་ག མཇུག་བྱང་།
Hevajra (Ḍombi lugs) empowerment ritual by bSod nams rtse mo (1142-1182), colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R410
སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ། འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག མཇུག་བྱང་།
Cakrasaṃvara maṇḍala ritual by bSod nams rtse mo (1142-1182), colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R408
དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ལྷ་ལྔའི་སྟོད་པ་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་དོན་རྒྱུད་ཆུང་གི་ཊི་ཀ་དང་བཅས་པ། མཇུག་བྱང་།
Eulogy in praise of Amoghapāśa by bSod nams rtse mo (1142-1182), colophon excerpt {etext | Tibetan}
slob dpon bsod nams rtse mo/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R406
མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ མཇུག་བྱང་།
Sa paṇ's Entrance Gate for the Wise, colophon excerpt {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R404
རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ཇི་ལྟར་དྲི་ཚུལ། མཇུག་བྱང་།
Sa paṇ's Treatise on Music and Ji ltar dri tshul, colophon excerpt {etext | Tibetan}
sa skya paNDi ta kun dga' rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R402
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བརྩམས་ཏེ་སོ་སོའི་བཞེད་སྲོལ་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's (1597–1659) Exposition on the Lamdre Practice according to the Ngor pa and rDzong pa {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R398
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་མོའི་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།
A mes zhabs's (1597–1659) Presentation on the Hevajra Practice according to the Ngor pa and rDzong pa {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R396
ས་སྐྱ་པ་ཨཱ་ནནྡའི་མིང་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཡིག་ཆེན་མོའི་ཁ་སྐོང་བརྗེད་བྱང་དུ་བཀོད་པ་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།
Supplement to 'Jam mgon A mes zhabs's (1597–1659) Record of Teachings Received (part XII) {etext | Tibetan}
a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R386