Etexts

Etexts are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all etexts with language Tibetan.
དཔལ་ལྡན་བིར་ཝ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞུགསོ༎
Śāriputra's biographies of Virupa, Goraknātha and Golenāthā {etext | Tibetan}
paN chen shA ri pu tra/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1210
ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྙིང་པོ་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད།
Religious history by Nyang ral Nyima 'od zer (1124–1192) {etext | Tibetan}
nyang ral nyi ma 'od zer/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1186
རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཐོབ་ཡིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག
Record of teachings received of the rGyud sde kun btus {etext | Tibetan}
'jam dbyangs blo gter dbang po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1182
སེམས་འགྲེལ་བསྐོར་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྒྱུད་རིམ་གསལ་བ།
Kun spangs Chos grags dpal's (fl. 14th cent.) Sems 'grel skor gsum lineage history {etext | Tibetan}
kun spangs chos grags dpal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1180
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་གྱི་སྙེ་མ།
Chag lo Rin chen chos rgyal's (b. 1447) Kālacakra lineage history {etext | Tibetan}
chag lo rin chen chos rgyal/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1178
དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཐོ་ཡིག་དོན་གཉེར་ཡིད་ཀྱི་ཀུནྡ་བཞད་པའི་ཟླ་འོད་འབུམ་གྱི་སྙེ་མ།
A khu ching Shes rab rgya mtsho's list of some rare books {etext | Tibetan}
a khu ching shes rab rgya mtsho/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1176
དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པར་བརྗོད་པ་བདེ་མཆོག་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་སྦས་པའི་དོན་ཀུན་གསལ་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Exposition of the Cakrasaṃvaratantra (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
tsong kha pa blo bzang grags pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1174
མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེ་མཚན་ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of 'Brom ston Seng ge rgyal mtshan (fl. 1st half of 15th cent.) {etext | Tibetan}
stag tshang lo tsA ba shes rab rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1156
གཙང་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཁ་སྐོང་ཡིད་ཆེས་གསེར་གྱི་ལྗོན་པ།
Supplement to the autobiography of sTag tshang lo tsā ba Shes rab rin chen (1405–1477) {etext | Tibetan}
'jam dbyangs chos kyi dpal 'byor/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1154
ལོ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ།
Autobiography of sTag tshang lo tsā ba Shes rab rin chen (1405–1477) {etext | Tibetan}
stag tshang lo tsA ba shes rab rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1152
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་ཐར།
Hagiography of Sems dpa' chen po Nam mkha' 'od zer (fl. 15th cent.) {etext | Tibetan}
stag tshang lo tsA ba shes rab rin chen/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1150
དམངས་དོ་ཧའི་རྣམ་བཤད་སེམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྟོན་པའི་མེ་ལོང་། བཙུན་མོ་དོ་ཧའི་ཊཱི་ཀ་འབྲིང་པོ་སེམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྟོན་པའི་མེ་ལོང་། རྒྱལ་པོ་དོ་ཧའི་ཊཱི་ཀ་འབྲིང་པོ་སེམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྟོན་པའི་མེ་ལོང་། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
(block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1148
ཟབ་མོ་ནང་དོན་གྱི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཉིན་བྱེད་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
(block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1146
མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་སྒྲོན། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
(block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1144
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀརྨཱ་ཕྲིན་ལས་པའི་གསུང་འབུམ་ལས་ཐུན་མོང་བའི་དྲི་ལན་གྱི་ཕྲེང་བ་རྣམས། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Replies to various doctrinal questions and polemics (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1142
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པའི་གསུང་འབུམ་ལས་རྡོ་རྗེ་མགུར་གྱི་འཕྲེང་བ་རྣམས། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Songs of esoteric practice given on various occasions (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
karma 'phrin las pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1140
མངོན་པར་བརྗོད་པ་འབུམ་པ་ལས་ཕྱུང་བ་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་པའི་དོན་རྣཾ་པར་བཤད་པ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Lakṣābhidhānāduddhṛitalaghutantrapiṇḍārthavivaraṇa (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
phyag na rdo rje/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1138
གསུང་རབ་ཀྱི་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་ཕྱེ་བཡ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པོ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Tsong kha pa's Essence of True Eloquence (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
tsong kha pa blo bzang grags pa/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1136
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་བྱུང་ཚུལ་དང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ།
Ngor chen's (1382–1456) history of Hevajra and the Lamdre lineage masters {etext | Tibetan}
ngor chen kun dga' bzang po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1120
ལམ་འབྲས་ལམ་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསན་ཡིག
The Lamdre teaching record by 'Phags pa blo gros rgyal mtshan (1235–1280) {etext | Tibetan}
'phags pa blo gros rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1118
ལུང་དང་བརྒྱུད་པ་སྣ་ཚོགས་ཐོབ་པའི་གསན་ཡིག
The Record of teachings received by 'Phags pa blo gros rgyal mtshan (1235–1280) {etext | Tibetan}
'phags pa blo gros rgyal mtshan/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1116
དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མཐོང་བ་དོན་ཡོད།
Hagiography of the 8th Nālendra abbot mKhyen rab chos rje (1436–1497) {etext | Tibetan}
zhwa lu lo tsA ba chos skyong bzang po/
Tibetan; Full Text, publicly accessible.
R1114
རྡོ་རྗེ་ཕུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྟོགས་པར་སླ་བ། པར་རྙིང་། མཇུག་བྱང་།
Vajrakīla maṇḍala ritual by Bla ma dam pa (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1110
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩོད་ལན་གདུང་སེལ་ཀུ་མུ་དའི་དགའ་སྟོན།
Reply to criticisms of the Kālacakra (block print), colophon excerpt {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1100
དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ། ཆོས་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་པར་བྱང་།
The Blue Annals (block print), Chos rgyal lhun po printer's colophon excerpt {etext | Tibetan}
'gos lo tsA ba gzhon nu dpal/
Tibetan; Excerpt/Colophon, publicly accessible.
R1096