Image: I603

Reference ID
SRC-I603
Source Remarks

- gangs can 'dir ston pa'i rgyal tshab dpal sgam po pa'i khri gdung 'dzin pa'i dam pa rnams kyi gtam baiDUrya'i phreng ba/, f. 2a (left end), BDRC (W00EGS1016800)