P1752: krang dbyi sun/

Names
Chinese:
  • 張怡蓀
Pinyin:
  • Zhang Yisun
Dates
  • Date of birth: 1893
  • Date of death: 1983