P2136: dga' ba'i lha/

Names
Sanskrit:
  • Harṣadeva