P2218: Fumio Shoji

Names
Japanese:
  • 庄司 史生
  • ショウジフ ミオ