P2292: nag po spyod pa chung ba/

Names
English:
  • Kṛṣṇacaryā the Younger Schott 2019 (p. 88 n. d)