P2366: nang so g.yung drung rgyal po/

Dates
Biographical data