P2396: lha bzo rin chen bzang po/

Biographical data

- born in g.yo ru gzhung / lde'u chos 'byung [1987] (p. 147)