L1097: bya rgod phung po ri/

Names
Sanskrit:
  • Gṛidhrakūṭa
English:
  • Vulture peak