L53: gzhis ka rtse sa khul/ [adm]

Names
Chinese:
Pinyin:
  • Rìkāzé Dìqū
English: