S3290: sprul sku mnga' bdag chen po'i khri srong lde'u btsan nas/ mnga' bdag nyang ral pa yan chad kyi skye ba bcu drug gi rnaM thar dri ma med pa nor bu'i 'phreng ba zhes bya ba bzhugso// 'phrul sku mnga' bdag chen po 'i skyes rabs dri ma med pa bka' rgya can bzhugs pa'i dbu phyogs lags/

SRC reference title
skye ba bcu drug gi rnam thar [ms]
Creators
Extent
ff. 1a-?
Size
39.5x8.6 cm (paper)
Description / Remarks

text holding of o rgyan chos gling / ('bri ru rdzong chags ri sring rdzong o rgyan chos gling du bzhugs so/) nag chu sa khul gyi gna' dpe'i dpar mdzod (p. 342)

Languages
  • Tibetan
Format
Pecha
Subformat
MS dbu med