R1: chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i gter mdzod/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 1b
[B:1b]Refugena mo dharma swA mi sarba dznyA nanda bi dza ya shrI bha dra pA dA ya/ dus gsum sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs yon tan phrin las ma lus shing lus pa med pa gcig tu bsdus pa'i bdag nyid rigs thams cad kyi khyab bdag rdo rje 'chang dang dbyer ma mchis pa dpal ldan bla ma dam pa khams gsum chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i mdzod ces bya ba/ rje btsun bla ma dmigs pa med pa'i thugs rje can de nyid kyi zhabs la gus pas phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o/ / e waM gnyis med bde chen sku ni srid zhi'i rnam rol cir yang 'char/ / yan lag rgya mtsho'i gsung gi gsang