R1: chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i gter mdzod/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 27a
[B:27a]yig cha'i rim pa/ cong zhi'i bcud len sogs dpe tshan bco lnga'i lung / rDzogs chen teachings yang dam chos rdzogs pa chen po'i skor la/ thog mar sgra thal 'gyur gyi rgyud sogs rgyud bcu bdun gyi lung / de rnams kyi snying po man ngag la snying tig gnyis las/ dang po bi ma la snying tig skor la smin byed la yang spros bcas spros med/ [A:82]shin tu spros med/ rab tu spros med kyi dbang bzhi so sor gsan/ grol byed lam gyi rim pa nyams khrid du mdzad nas/ de dag gi yig cha'i rim pa ni/ mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi dkar chag ltar btags grol rgyud kyi ma bu sogs chos tshan bdun cu rtsa gcig gi bka' lung / Madyamaka and PramANa studies yang phyi sde snod kyi skor dbu tshad la sogs pa la thos bsam mthar phyin pa gnang ngo / /
Teachings from Byams chen rab 'byams pa Sangs rgyas 'phel, mKhas pa bstan gsal and dGe ba rgyal mtshan; A: p. 82 gzhan yang gzhung lugs rab 'byams kyi mnga' bdag chen po kun mkhyen rdzong dkar ba sangs rgyas 'phel las/ bka' chen bzhis gtsos pa'i sde snod kyi gsung rab mtha' dag la gsan sbyong dpyis phyin pa dang / mkhas pa bstan gsal ba dang / chos rje dge rgyal ba gnyis la yang grogs dan gyi tshul du/ tha snyad rnams la the tshom gcod par mdzad pas gtsug lag mtha' dag la thugs kyi nges gsang rnyed de phyir rgol rnams la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa yin no/ / Teachings from the 4th Zhwa dmar Chos grags ye shes; A: pp. 82-83 rgyal ba dkon mchog yan lag gi sprul pa zhwa dmar ba chos kyi grags pa ye shes dpal bzang po la/ rdo rje rnal 'byor ma lhan cig skyes ma lha lnga'i dbang / mgon po ber nag can gyi rjes gnang / tsa ri'i zhing skyong seng ge'i gdong [A:83]pa can gyi rjes gnang rnams so/ /
Teachings from Ras chen dpal 'byor bzang po; A: p. 83 nges par grub pa'i dbang phyug chen po ras chen dpal