R1: chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i gter mdzod/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 35b
[B:35b]pos rnyed bkur gyisgyi yun du mchod pa'i rten 'brel dang / spyan sngar sa gzhi khod snyoms pa la dus dang dus su lo thogtog 'bras bu phun sum tshogs pa 'byung bas/ dad pa dang tshul khrims kyikyis gzhir thos bsam sgom gsum gyi brtson bapa mi lhod pas gnas skabs dang mthar thug gi 'bras bu 'byung ba'i rten 'brel dang / 'og gzhi skam sa che bas 'khor ba'i 'dam rdzab med cing thar pa'i skam sa dang ldan pa'i rten 'brel dang / dpal sdings kyi ming gi sgra brjod las kyang mdo sngags kyi dpal la spyod pa sogs kyi rten 'brel ma lus parpa tshang bar mkhyen te/ sa'i cha 'di nyid du gnang ba la dgongs pa gtad pa ni thugs kyi dkyel che bas dngos su bka' gsal bar mi stsalbstsal yang / yi dam mkha' 'gro rnams kyis lung bstan par ni nges pa nyid do/ / des na dgung lo sum bcucu rtsa gsum pa nyi sgol ces bya ba shing pho spre'u'i lo la sa 'dir [A:111]thog mar dpal kye rdo rje'i bshad rgyud rdo rje gur nas gsungs pa'i sa'i cho ga shin tu rgyas par ma tshang ba med pa dang / nyi ma gnyis pa la sngon bsam yas bzhengs dus lha 'dre'i gdug rtsub che bas bzhengs su ma ster ba la dam can spyi 'cham'cham sogs mdzad pas/ gdug rtsub zhi ste ji ltar bzhed pa bzhin grub pa ltar/ 'dir yang lta ba chos nyid zab mo'i don rtogs shing yi dam lha'i ting nge 'dzin las su rung ba'i sngags 'chang gis/ phrin las bzhi'i kha bskong zhing / dkyil 'khor dang gtsug lag khang gi sa'i cho ga'i skabs su/ bskyed rim phyag rgya'i 'chams'cham mdzad pas bar chad mi 'byung zhing sa phyogs byin rlabs che ba dang bkra shis pa la dgongs te yi dam rdo rje phur pa'i sgo nas sa cho gasa'i cho ga rgyas par mdzad/ nyi ma gsum pa la zhi rgyas kyi sgo nas sbyin sreg brgya tshar re gnang ba sogs kyis sa'i phyogs mtha' dag nyer 'tshe'i zug rngu med cing bde legs kyis khyab par mdzad pa dang / brtag pa bzhi pa sa bdag lto 'phye'i pra brtag pa'i sgo nas lto 'phye'i mchan khung nas sa rko ba sogs bshad tshor ji lta ba bzhin du tshul dang mthun par mdzad de dpal rdo rje [A:112]gdan mi 'gyur bde ba chen po'i gtsug lag khang bstan pa'i gzhi ma 'dings par mdzad pa yin no/ / lo 'di la rme ba gnyis nag dbus na yodyong src: text might read yong hereba la mkhas rmongs phal mo ches nag