R114: dpal ldan bla ma rin po che bsod nams bzang po la rnam thar gyi sgo nas stod pa dngos grub kyi char gnas/ {bod yig glog rdul dpe cha/} {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 26a
[A:26a] rgyud sde mtha' dag/ dkon rtsegsbrtsegs sogs pa'i pha rol du phyin pa'i bka' mtha' dag[-] dang rgyud bla ma dang/ sgra dang tshad masgra tshad dang/ bsnyan sngagssnyan ngag la sogs pa dang/ lung man ngag sogs rdzogs rimsrim zab dgu mtha' yas phul/ de la rtenston pa'i/ 'bul ba gnang sbyin/ rgya rgyal po man chad/ sprang long yan chad/ skye 'gro mtha' yas pa'i bsod nams kyi zhing mchog tu gyur pas/ 'byor pa'i rlabs bsam gyis mi khyab pa rnams don yod par bya ba'i phyir/ dpal 'tshaltshal min gyi gtsug lag khang/ brten gsum dang bcas pa gzhengsbzhengs / rab gnas kyi cho ga'ang tshar rim gyis mdzad/ de dus chos kyi rje de bzhin gshegs papas/ karma pa zhes mtshan yongs su grags pa/ de nyid mtshaltshal min rang du phyags phab gzhugsphyag phebs zhugs yod pa la/ rab gnas kyi mnga' gsol zhu [-] baphul ba ba'ang/ dngos dag la mang bar mdzad/ chos rje rin po che gdul bya'i dbang gis/ de nas thegs dgos dgosdgongs pa byung pa na/ rje rin po che'i drung du 'di skad zhus par 'dug drung nas rab turgyud nga'i skye ba btingrting ma'i bsnyen rdzogs kyi bar dag gzhugs dgos/ ma tha'angmtha' rab byung de thob pa gcig cis kyang dgos zhes gsungs pa na/ de'i lan zhu dgongs pa la/ gsol dpon don bzangsbzang pas ja gcig khyer byung pa des 'gyangs/ de nas bsnyel nas zhu ba 'bul ba ma byung gsung pa 'di/ chos rje'i gdung mchod la spopo ta rir phebs dus/ snel pa drung nam mkha' bzang po pa la gsungs 'dug pa khong gis/ bdag sne'ur phyin pa gcig la de skad kyi rgyu mtshan gsung gin 'dug pa/ 'dir drung du zhu dag byas dus bden par 'dug lags/ spopo