R126: chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po'i rnam par thar pa rin po che'i 'phreng pa/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 7b
[A:7b]gus par dran gyur nas// lag thal mo snying khar dngos su sbyar// ngag gang thon ca co smras pa la// pha bla ma 'khor bcas brtse bas dgongs// dpal tshogs gnyis 'grub pa'i bkra shis shog ces chos kyi rje thu btsun thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po'i rnam par thar pa phyogs mtshon tsam 'di nyid pha bla ma mchog gi zhal snga las zab pa dang rgya che ba'i chos kyi sgo brgyad khri bzhi stong gi bka' drin thob pa'i rdo rje'i slob bu tha chung / rje de nyid kyi cho 'brang gi dbon rigs su gtogs pa'i 'bri khung mkhan po rnam rgyal mgon dri med
sde
zhes bya bas 'bri se ba byang chub kyi gnas kyi dben khang gling kha zhes bya bar gnam lo bya shar ma thag pa'i cho 'phrul chen po/ rta'i zla ba mngon par ngom pa'i dkar po'i phyogs kyi rgyal ba dang po'i tshes kyi lang tsho gsar du rgyas pa la kyus gcig tu sbyar ba phyogs dus kun tu bkra shis bde legs rgyas par gyur cig/