R139: rje btsun rdo rje gdan pa thams cad mkhyen pa kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i gsan yig yongs su rdzogs pa/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 402
[A:402]'bum/ mkhan chen gzhon nu dpal ba/ rje bla ma/ des bdag la'o// // @/ /chos rje shes rin pa la chos bka' thob yig Twenty treatises associated with the works of Maitreya chos kyi rje dpal ldan bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs kyi pad mo btugs shing / gang la mi phyed pa'i dad pa thob pa de nyid/ bla ma kun gyi rab rang phul tu 'dzin pa'i bshes gnyen lo tsA ba skyabs mchog dpal bzang po'i gdan sa ba/ gtsang stag tshang gi skad gnyis pa/ shes rab rin chen pa'i zhal sngar/ sgra'i slob gnyer gtso bor bgyis pa'i zhar las/ sngar ma thob pa'i chos bka' 'ga' zhig thob pa ni/ byams pa dang 'grel ba chos sde nyi shur grags pa la/ byams chos lnga ni/ mngon rtogs rgyan/ mdo sde rgyan/ chos nyid rnam 'byed/ dbus mtha' rnam 'byed/ rgyud bla ma'o/ /slob dpon dbyig gnyen gyis mdzad pa'i pra ka ra Na sde brgyad ni/ sum cu pa/ nyi shu pa phung po lnga'i rab byed/ las grub pa'i rab byed/ rnam bshad rigs pa/ dbus mtha' rnam 'byed kyi 'grel pa/ chos nyid rnam 'byed kyi 'grel pa/ mdo sde rgyan gyi 'grel pa rnams so/ /'phags pa thog med kyis mdzad pa'i sa sde lnga ni/ sa'i dngos gzhi ste/ 'di la'ang sa bcu bdun las/ nyan sa dang / byang sa gnyis la pusti re re byas shing / de lhag bco lnga la sa mang po pa pusti gcig te/ mdor na pusti gsum mo/ /de dang / rnam par gtan la dbab pa bsdu ba/ gzhi bsdu ba/ rnam grangs bsdu ba/ rnam par bshad pa'i sgo bsdu ba rnams so/ /sdom rnam pa gnyis ni/ theg pa thun mong ba'i sdom mngon pa kun las btus