R139: rje btsun rdo rje gdan pa thams cad mkhyen pa kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i gsan yig yongs su rdzogs pa/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 36
[A:36]dang / dpal ldan mgon po zhes pa'i bskul tshig gnyan los mdzad pa/ mdos chog kha'u pas mdzad pa rnams so/ /yang / bka' bsrungs dur khrod bdag po'i rjes gnang gi brgyud pa ni/ rdo rje rnal 'byor ma/ padma badzra/ shrI badzra ra hU la/ sgeg pa'i rdo rje/ dznyA na siddhi/ dpal dam tshig rdo rje/ 'chi med blo gros bzang po/ bai ro tsa na/ rgwa lo tsa ba/ sa chen pa/ rje btsun sku mched/ bla chen yar bsgom/ bla ma rgyal tsha/ mkhas pa yon tan khri/ mkhan chen seng ge bzang po/ yar lungs pa seng ge rgyal mtshan/ mkhan chen bsod nams rgyal mchog pha chos kyi rje/ des bdag la'o/ /de'i yig cha'i rim pa ni/ brten bca'/ bsnyen pa skyal/ dngos grub sgrub/ bdag bsrung / gzhan bsrung / grong khyer gyi rims dang dgra rkun bsrung / shes rab bskyed/ rang gzhan gyi gdug pa gzhom/ sngags la sham bu gdags/ rigs sngags bzlog las spyi'i sgrub thabs/ 'bru spel/ mar spel/ zhing gi lo spel/ thab gter 'dzugs/ kha zas bsdu/ mi byams par bya/ bdag gi dmag bsrung / gzhan gyi dmag bzlog spyir ci bsams pa thams cad bsgrub/ nang tshang gi yams bsrung / dus min 'chi ba bzlog phyogs kyi don bsgrub/ sri'u gso/ dbang sdud bya ba/ zhing la gnod pa bsrung / phyugs nad bcad/ lam bsrung / 'di la las sna sum cu tsam 'dug pa bai ro tsa na'i zhal gdams sa chen pas sgrigs pa/ yab yum gyi rten sku sba ba'i man ngag sa chen pas mdzad pa/ mchod gtor 'bul ba'i las sgrigs/ seng ge rgyal mtshan gyis mdzad pa/ bsham na jag chings dang bcas pa'o// ! //yang / ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa'i rjes gnang dang / gtor chog chos rje nyid kyis mdzad pa'i steng nas bka'