R18: 'phags yul gyi grub chen rnal 'byor dbang phyug birwa pa'i lo rgyus/ lam 'bras slob bshad/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi bgrod pa gcig pa'i lam chen gsung ngag rin po che'i bla ma brgyud pa'i rnam thar glegs bam dang po las/ bla ma 'phags bod kyi lo rgyus las/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

Place References

The EText contains 1 place references.
  • wA rA Na sI
    unidentified – (6)