R496: rngog lo tstsha ba chen pos bstan pa ji ltar bskyangs pa'i tshul mdo tsam du bya ba ngo mtshar gtam gyi rol mo/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 7b
[A:7b]la gshegs/ de'i phyir lo lcags pho stag la 'gro mgon phag mo gru pa 'khrungs/ des re gcig lon pa'i lcags pho stag la/ ko brag pa bsod nams rgyal mtshan 'khrungs/ des drug cu re gcig lon pa'i lcags pho stag la/ grub thob U rgyan pa 'khrungs/ des re gcig lon pa'i lcags stag la/ bu ston in po che 'khrungs/des re gcig bzhes pa'i lcags stag la/ rin po che g.yag pa 'khrungs/ des bzhi bcu zhes dgu bzhes pa sa pho stag la/ mkhas grub don yod dpal 'khrungs/ de ding sang brgyad cu gya gnyis pa'i steng na bzhugs pa yin no// 'di tsam kho nas sngon byon pa'i// bstan 'dzin skyes bu mang po yi// rnam thar ngang gis shes gyur nas// yid rab dang ba rim gyis 'dren// tshig nyung don mang brjod bde zhing // dpyod ldan tshogs pa'i gral dag tu// mang po maku zhing ya rabs su// mtshon byed gtsug lag 'di byas so// zhes rngog lo tsa ba chen pos bstan pa ji ltar bskyangs pa mdo tsam du bya ba/ ngo mtshar gtam gyi rol mo zhes bya ba 'di ni/ thub bstan dar rgyas gling gi gtsug lag khang chen po nas/ chos kyi rje bsod nams lhun grub legs pa'i 'byung gnas kyi gsung gi rngo bo ches/ nye bar bskul ba'i ngor bgyis nas// yul dbus kyi sde snod 'chad pa'i slob dpon dpal shAkya mchog ldan dri med legs pa'i blos/ gtsang g.yas ru'i sa'i thig le khyung tshang gser mdog can gyi dben gnas dam par grub pa'i/ yi ge pa ni chos kyi rgyal mtshan no// sarwa maMngga laM//