R987: thob yig bum pa bzang po/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 417
[A:417]bdag go /mchod phreng mchod sprin rgya mtsho yang zhus/ brgyud pa 'og na'o/ /kye rdor mngon rtogs yan lag drug pa lam 'bras skabs na'o/ /rdo rje phur pa'i mngon rtogs rgyas 'bring bsdus gsum dang / dkyil chog rtogs par sla ba rnams kyi brgyud pa/
chos rje bla ma dam pa/ mkhan chen seng ge dpal ba/ brag thog pa/ rdo rje gdan pa/ 'jam dbyangs byang dbang / shAkya kun dga'/ 'jam dbyangs dbang phyug rgyal mtshan/ tshul khrims bkra shis/ rin chen rgya mtsho/ bstan pa rgya mtsho/ kun dga' sbyin pa/ kun dga' chos 'phel/ phun tshogs rnam rgyal/ dge 'dun yar 'phel/ byams pa bstan 'dzin tshul khrims/ des bdag wA gindra sh-I la dhwa dza la'o/ /
bla ma u rgyan rgyal po/ 'jam dbyangs dbang phyug rgyal mtshan/ rdo rje 'dzin pa paN chen zhabs/ des bdag go /sgrol ma maNDal bzhi pa'i lung brgyud ni/ rje btsun sgrol ma/ jo bo rje/ dgon pa ba/ zhang ka ma ba/ lum pa/ chu mig pa chen po/ sangs rgyas sgom pa/ slob dpon dkon mchog grags/ mkhan po bde ba dpal/ mkhan chen bka' bzhi pa/ mkhan chen bsod nams grags pa/ dpal ldan bla ma bsod nams rgyal mtshan/ bar 'dir gsum tsam ma rnyed/ de nas bla ma chos nyid pho brang pa/ mkhan chen bsod nams rgyal po/ rdo rje 'dzin pa paN chen puNya zhabs so/ /
mang thos rgya mtsho/ kun dga' sbyin pa/ chos rje phun tshogs rnam rgyal/ rong pa dkon mchog sbyin pa/ bka' drin phun tshogs chos 'phel/ des bdag ngag ming la'o/ /
sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i mngon rtogs rjes gnang / sbyin sreg rnams kyi lung /
brgyud pa mkhan chen chos dbang rgya mtsho/ bla ma kun dga' chos 'phel/ sbas ston blo gros dpal ldan/ byams pa kun dga' dbang rgyal/ bka' drin bstan 'dzin tshul khrims/ des bdag ngag ming la'o/ /
mkhan chen zha lu pa la thob bo/ ! /spru lung pa kun dga' smon lam gyis mdzad pa'i tshe dpag med dmar po lha dgu'i mngon dkyil dpe tshan gcig gi lung brgyud ni/ rje u rgyan rgyal po/ mkhan chen bsod nams rgyal po/ rdo