R990: rje btsun thams cad mkhyen pa'i bshes gnyen shAkya rgyal mtshan dpal bzang po'i zhal snga nas kyi rnam par thar pa ngo mtshar dad pa'i rol mtsho/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 377
[A:377]lo bcu gsum gyi bar du rje btsun dam pa de nyid kyi zhabs rdul spyi bor blangs pas/ gzhan gyis 'phrog par mi nus pa'i dad pa rgya mtsho'i dbus na gnas pa/ yul dbus kyi dbu ru byang phyogs kyi rgyud du byung ba'i thos pa 'dzin pa/ dpal shAkya mchog ldan dri med legs pa'i blos/ rgyal ba ces pa'i shing pho rta'i lo/ smin drug gi nya gang ba'i yar ngo'i tshes bcu la mnga' ris smad kyi sa'i thig le/ thub bstan dar rgyas gling gi gtsug lag khang chen por legs par grub pa'i yi ge pa ni/ rkong ston mgon po rgyal mtshan no// 'di yang sa skyong bkra shis mgon// mched dang bcas pa'i 'byor pa yi// yongs 'du'i dpag bsam shing gi ni// grib bsil yid 'ongs la 'khod nas// 'chad rtsod rtsom pa'i zla dkar gyi// rdo len khri la 'dug bzhin du// rnam thar dad pa'i rol mtsho yi// bka' bsdu gsum pa 'di byas so// mangga laM/ bha wantu/ shubhaM// //