R993: dpal ldan bla ma dam pa ku ma ra ma ti'i rnam par thar pa ngo mtshar bkod pa'i sprin gyi rnga sgra/{bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 380
[A:380]na maH gu ra we/ dpal ldan bla ma dam pa ku ma ra ma ti'i zhal snga nas kyi rnam par thar pa mdo tsam du bya ba/ ngo mtshar bkod pa'i sprin gyi rnga sgra zhes bya ba/ dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo bla ma dam pa'i zhabs la gus pas phyag 'tshal lo// gang la nyes pa'i rdul tsam ma mchis shing// rmad byung yon tan brgya yi mthar son kyang// lus can rnams la rang dang 'tsham pa'i skur// ston mdzad bla ma'i zhabs kyi pad mor 'dud// 'jam dpal gzhon nu'i gser gyi mngal bzung bas// dri med legs par sbyangs pa'i blo gros can// phyi nang chos kyi de nyid ston mkhas pa// mtshungs med dam pa'i yon tan ji snyed kun// mi zad tshig gi mchog sbyin grub pa yis// bskal brgyar brjod kyang pha mtha' dpog ma nus// 'on kyang tha mal 'gro la thun mong du// snang tshul mdo tsam brjod kyis gus pas nyon// // de yang 'di ltar/ khyod kyis nges par sgrib pa gnyis// bag chags bcas pa