P261: sde gzhung kun dga' bstan pa'i nyi ma/

Names
Dates